ตารางเรียนนักเรียน

แนะนำบุคลากรใหม่
กิจกรรมพิธีทำบุญเนื่องจากวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ครบรอบ 107 ปี
Obec_Line KLAENG”WITAYASATHAWORN”

ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา

ตารางเรียนนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่

ห้องที่

มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่

ห้องที่

ตารางสอนครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้

  • Slider 1

download
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ปีการศึกษา 2567