โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

Warning: Attempt to read property "term_id" on bool in /var/www/html/web2023/wp-content/themes/bravada/includes/core.php on line 679
wittayasathaworn
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

พ.ศ.2441 ปรากฎร่องรอยการจัดการศึกษาในอำเภอแกลงขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระสุคุณคณาภรณ์ (ม.ร.ว.ชื่นนพวงศ์) เป็นผู้อำนวยการศึกษาได้เดินทางมาถึงระยอง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2441 ได้เดินทางมาถึงอำเภอแกลงพักจัดการศึกษาที่อำเภอแกลง 1 วัน และได้รายงานสภาพการศึกษาของราษฎร พร้อมทั้งเสนอความเห็นในการจัดการศึกษาของอำเภอแกลง ว่าวัดที่สมควรจะตังโรงเรียนได้ในชั้นแรกมี 2แห่ง คือ วัดสมมติเทพฐาปนาราม ตำบลแหลมสน และ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ้านทางเกวียน
พ.ศ.2443 มีรายงานว่า แขวงอำเภอแกลง มี 2 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดโพทอง มีนักเรียน 42 คน พระสมุห์พัฒน์เป็นผู้จัดการ
หลวงชำนาญบุรีรมย์ กรมการอำเภอเป็นหัวหน้าผู้อุดหนุน
โรงเรียนสมมติเทพฐาปนาราม มีนักเรียน 20 คน มีพระครูสังฆการ
บุรพาทิศเป็นผู้จัดการ
พ.ศ.2446 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ขณะยังขึ้นอยู่กับจันทบุรี
พ.ศ.2448 เมืองจันทบุรีมีโรงเรียนทั้งหมด 10 โรงเรียน โดยแขวงอำเภอแกลงมี
โรงเรียน 2 โรงเรียนประกอบด้วย

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง พระสมุห์พัฒเป็นผู้ปกครอง นายพลับครูฝึกชั้นมูลเป็นครู
หลวงแกลงแกล้วกล้า นายอำเภอ หลวงพิภัชน์พจนกิจผู้พิพากษา เป็นหัวหน้า
ผู้อุดหนุนนักเรียน 40 คน
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เจ้าอาวาสหล่ำ ปัญญายิงเป็นผู้ปกครองขุนนิกรกิจการ ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าผู้อุดหนุน มีนักเรียน 40 คน
พ.ศ.2449 ในแขวงอำเภอแกลง มีโรงเรียน 3 โรงเรียน
โรงเรียน วัดแจ้งมรคา (ปัจจุบันคือวัดหนองแพงพวย)เจ้าอาวาสด้วงเป็นผู้ปกครอง พระเหลือเป็นครู นายลอยเป็นหัวหน้าผู้บำรุงเงินปีละ 180 บาท 4 อัฐมีนักเรียน 31 คน เปิดสอนชั้นมูลศึกษา
โรงเรียนวัดโพรทอง พระสมุห์พัฒน์ เป็นผู้ปกครองนายพลับครูฝึกหัดเป็นครู
หลวงแกลงแกล้วกล้านายอำเภอแกลง เป็นหัวหน้าบำรุงเงินปีระ 82 บาท มีนักเรียน 30 น เปิดสอนชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เจ้าอาวาสวัดหลำ ปัญญายิ่งเป็นผู้ปกครอง
พระแดงเป็นครู ขุนนิการกิจการ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าบำรุงเงินปีละ 44 บาท มีนักเรียน 26 คน เปิดสอนชั้นประถมศึกษา
พ.ศ.2457 มีนักเรียนสอบไล่ได้ชั้นมูลเบื่องต้น 10 คน
พ.ศ.2458 มีนักเรียนสอบไล่ได้ชั้นมูลเบื่องต้น 11 คน
พ.ศ.2460 มีนักเรียนสอบไล่ได้ชั้นมูลเบื่องต้น 17 คน
และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมูลศึกษา ป.1 ป.2 และ ป.3 รวม 4 ชั้น พร้อมทั้งเปรียนชื่อจาก
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เป็นโรงเรียนประจำอำเภอแกลง แต่บัดนั้น พ.ศ.2460 เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”
(อ้าง อิงจากเฉลียว ราชบุรี. “การศึกษา” ในหนังสือเมืองแกลงของเรา เมืองเก่าบรรพชน จัดพิมพ์โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ.ศ.2546 หน้า 176-204 นายสุชีพ ชั้นสูง คัดลอกและเรียบเรียง พ.ศ.2553)

ข้อมูลทั่วไป
ณ ดินแดนนี้ สัมพันธ์น้องพี่

เลือดสีเหลืองแดง ร่มเย็นทุกแห่ง

ใต้ร่มแกลง “วิทยสถาวร”

เพลงมาร์ชโรงเรียนแกลง

คำร้อง สติ รื่นรมย์

เราโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”

ชื่อหอมขจรเคยเฟื่องฟูอยู่ทุกปี

ในการเรียนเราหมั่นเพียรไม่หน่ายหนี

เชิงกีฬาสามัคคีฝึกตนดีเพื่อโรงเรียน

ต่างคนตั้งใจในการเรียนเพียรทำความดี

รักสามัคคีในหมู่เราเหล่านักเรียน

ขอเทวาช่วยประสิทธิ์สถิตย์เสถียร

ให้โรงเรียนเราเจริญคนสรรเสริญสืบต่อไป

เครื่องหมายโรงเรียน

อาทิตย์อุทัยหมายถึง พระครูสังฆการบูรพาทิศ

คติพจน์ประจำโรงเรียน
ปญฺญา นรานํ รตนํ
(ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน)

คำขวัญ : เรียนดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : ว.ส. รักษ์สิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน : ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่ชุมชน

อักษรย่อชื่อโรงเรียน : ว.ส. มาจาก “วิทยสถาวร”

สีประจำโรงเรียน

เหลือง – แดง

  • สีเหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรม จริยธรรม ความสดใสในปัญญา
  • สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com