โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

Warning: Attempt to read property "term_id" on bool in /var/www/html/web2023/wp-content/themes/bravada/includes/core.php on line 679
wittayasathaworn
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

1.พระครูใบฎีกาหล่ำ ยั่งยืน พ.ศ. 2460 – 2486


2.นายสุวิทย์ ปาลสุทธิ์ พ.ศ. 2486 – 2490


3.นายวง คุโรวาท พ.ศ. 2490 – 2495


4.นายเอี่ยม จันทร์สว่าง พ.ศ. 2495 – 2499


5.นายพงศ์ จินันทุยา พ.ศ. 2499 – 2515


6.นายลอนดอน รักษามาตา พ.ศ. 2516 – 2523


7.นายพิชัย โรจนตระกูล พ.ศ. 2523 – 2525


8.นายอำนวย ทั่วทิพย์ พ.ศ. 2525 – 2525


9.นายสุรพงศ์ ซื่อตรง พ.ศ. 2525 – 2530


10.นายจำนง ฉายาชวลิต พ.ศ. 2530 – 2530


11.นายจตุรงค์ ผลารุจิ พ.ศ. 2530 – 2535


12.นายวิรัติ จันทคีรี พ.ศ. 2535 – 2537


13.นายอุทัย รัตนพงศ์ พ.ศ. 2537 – 2541


14.นายเดชา สุตเสวต พ.ศ. 2541 – 2542


15.นายสงคราม ลิ้มในเมือง พ.ศ. 2542 – 2546


16.นายสุพจน์ เบญจามฤต พ.ศ. 2546 – 2557


17.นายธีระวัธน์ สิงหบุตร พ.ศ.2557- 2560


18.นายเอกบรรจง บุญผ่อง พ.ศ.2560 – 2562


19.นายสมนึก คฤคราช พ.ศ.2562 – 2563


20.นางอัญชลี อิสสรารักษ์ พ.ศ.2563 – 2566

21.นายปรีชา  นาคศิริ พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com