โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

Warning: Attempt to read property "term_id" on bool in /var/www/html/web2023/wp-content/themes/bravada/includes/core.php on line 679
wittayasathaworn
โครงสร้างสถานศึกษา

โครงสร้างสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๔ ถนนพลงช้างเผือก ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณี ย์ ๒๑๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ -๖๗๑๑๖๐ โทรสาร ๐๓๘ -๖๗๒๕๗๙
website : www.klaeng.ac.th e – mail: [email protected]
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
มีเนื้อที่ ๕๖ ไร่ ๑ งาน ๙๘ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ เขตเทศบาลตําบล
เมืองแกลง ตําบลทางเกวียน ตําบลวังหว้า หมู่ ๑ หมู่ ๒ และ หมู่ ๓

วิสัยทัศน์
“ก้าวสู่เทคโนโลยีวิถีใหม่ ก้าวไกลคุณภาพการศึกษา”
อัตลักษณ์
วส. วัยใสใส่ใจความสะอาด
เอกลักษณ์
เทคโนโลยีโดดเด่น มุ่งเน้นภาษา พัฒนาวิชาการ
วัฒนธรรมองค์กร
มุ่งวิชาการ ทํางานเป็นทีม

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com