ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน (งบจ้างเหมาและบริการ)

คำสั่งที่ 115/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ ยื่นซองประกวดราคาร ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” ประจำปีการศึกษา 2567