ชื่อ - นามสกุล :นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารแผนงานสารสนเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานสารสนเทศ