ชื่อ - นามสกุล :นางอังคณี ล้อมจันทร์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :