[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
pleace.id education
เมนูหลัก
มาตราการรักษาความปลอดภัย
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
​     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ใบงาน

ตัวอย่างแผนบูรณาการ

คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ พร้อมใบงาน คู่มือองค์ประกอบที่ 1 - 5 
หลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์
คู่มือการสอนของโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
แผนปฏิบัติราชการ
เอกสาร (วิชาการ)
งานวิจัยทางการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เรื่อง แบบประเมินเพื่นพิจารณาเลื่อเงินเดือน ครั้งที่่ 1 (1 เมษายน 2563)


Logbook
แผนรายหน่วยบูรณาการ ใช้ในการประชุม วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

 
เอกสารประกอบการอบรม 8 มีนาคม 2561
เอกสารการจัดการเรียนรู้ (งานหลักสูตร)
Update 25/03/2564
เอกสารการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เอกสาร (บุคคล)
แผนพัฒนาตนเอง ID-PLAN
update 20-6-61
Logbook ส่วนบุคคล
update 20-6-61
Logbook กลุ่ม
update 20-6-61
link banner
e-Learning

Obec_Line
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
       

Page:1
งานระดมทรัพย์

ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่

ห้องที่

มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่

ห้องที่


ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565

มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่

ห้องที่

มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่

ห้องที่ 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
29/พ.ย./2565 : ลาออนไลน์
ลาป่วย นางสาวนภาลัย เผื่อแผ่ ( 3 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ย./2565 : ลาออนไลน์
ลาป่วย นางสาวสุปาณี อินองการ ( 3 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ย./2565 : ลาออนไลน์
ลากิจ นางสาวนันทพร เตศิริ ( 2 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ย./2565 : ลาออนไลน์
ลากิจ นางววรรวิมล รัตนคุณ ( 5 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/พ.ย./2565 : ลาออนไลน์
ลากิจ นางวรรวิมล รัตนคุณ ( 8 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/พ.ย./2565 : ลาออนไลน์
ลาป่วย นางสาวชื่นฤทัย ดีพื้น ( 8 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/พ.ย./2565 : ลาออนไลน์
ลากิจ นงสร้อยแก้ว บุญปก ( 6 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/พ.ย./2565 : ลาออนไลน์
ลากิจ นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม ( 6 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/พ.ย./2565 : ลาออนไลน์
ลากิจ นางสาวศรีสุดา ฉลอง ( 16 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/พ.ย./2565 : ลาออนไลน์
ลากิจ นายรุจน์ ลี้กุล ( 26 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/53 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


// //
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
//
pleace.id education
pleace.id education
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5