[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
pleace.id education
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
มาตราการรักษาความปลอดภัย
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
​     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ใบงาน

ตัวอย่างแผนบูรณาการ

คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ พร้อมใบงาน คู่มือองค์ประกอบที่ 1 - 5 
หลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์
คู่มือการสอนของโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
แผนปฏิบัติราชการ
เอกสาร (วิชาการ)
งานวิจัยทางการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เรื่อง แบบประเมินเพื่นพิจารณาเลื่อเงินเดือน ครั้งที่่ 1 (1 เมษายน 2563)


Logbook
แผนรายหน่วยบูรณาการ ใช้ในการประชุม วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

 
เอกสารประกอบการอบรม 8 มีนาคม 2561
เอกสารการจัดการเรียนรู้ (งานหลักสูตร)
Update 25/03/2564
เอกสารการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เอกสาร (บุคคล)
แผนพัฒนาตนเอง ID-PLAN
update 20-6-61
Logbook ส่วนบุคคล
update 20-6-61
Logbook กลุ่ม
update 20-6-61
link banner
e-Learning

Obec_Line
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
       

Page:1
งานระดมทรัพย์

ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่

ห้องที่

มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่

ห้องที่


ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565

มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่

ห้องที่

มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่

ห้องที่  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : แบบฝึกทักษะการอ่านนิทานภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL - Plus ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางสาวนันทพร เตศิริ
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 4289    จำนวนการดาวน์โหลด : 2369 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 70 ครั้ง.

บทคัดย่อ :


แบบฝึกทักษะการอ่านนิทานภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL – Plus ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 รหัส วิชา อ23102 ผู้จัดทํามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนบอกความหมายคําศัพท์ ตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านได้ และพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบบฝึกทักษะ การอ่านนิทานภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL - Plus นี้ ใช้บทอ่านนิทาน ภาษาอังกฤษ จํานวน 5 เรื่อง เป็นบทอ่านนิทานที่นอกจากจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแล้ว ยังให้ข้อคิด คติสอนใจและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน ได้อีกด้วย โดยเนื้อหาในบทอ่านเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบไปด้วย

เล่มที่ 1 เรื่อง The Lion and the Mouse
เล่มที่ 2 เรื่อง The Ant and the Grasshopper
เล่มที่ 3 เรื่อง The Lion with Bad Breath
เล่มที่ 4 เรื่อง Dick Whittington and His Cat
เล่มที่ 5 เรื่อง How the Old Woman Got Her Wish

ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการอ่านนิทานภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ วิธีการสอนแบบ KWL - Plus ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคน รวมทั้งครูและผู้ที่สนใจนําไป ประยุกต์ใช้กับชั้นเรียนอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” 3/พ.ย./2561
      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3 เทคนิค 15/ต.ค./2561
      แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3/ส.ค./2561
      แบบฝึกทักษะการอ่านนิทานภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL - Plus ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 7/มิ.ย./2561
      บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 เรื่อง ทวีปแอฟริกาเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 เรื่อง ทวีปแอฟริกา 6/มิ.ย./2561