fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : A-math ( ครูภัชน์กมลพร บุญชู )


นักเรียนแข่งขันเกมคอร์สเวิร์ส
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : A-math

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29353 นางสาวยลรดี นนทราช ม. 5/2 2022-05-22 11:07:54 รอประเมิน
2. 29361 นางสาวอริสรา ผาสุข ม. 5/1 2022-05-22 11:08:31 รอประเมิน
3. 29343 นางสาวณัฐกุล เนียมพุ่มพวง ม. 5/1 2022-05-22 11:08:53 รอประเมิน
4. 29359 นางสาวหลี่หลี ลิ้ม ม. 5/1 2022-05-24 09:22:05 รอประเมิน
5. 28357 นางสาวชนิตา ประมาณู ม. 6/2 2022-05-24 09:23:12 รอประเมิน
6. 28356 นางสาวจิตตา ผาคํา ม. 6/2 2022-05-24 09:23:25 รอประเมิน
7. 28378 นางสาวอลิน มัญชุนากร ม. 6/2 2022-05-24 09:23:40 รอประเมิน
8. 28376 นางสาวสุภิญญา หนูสิงห์ ม. 6/2 2022-05-24 09:23:53 รอประเมิน
9. 28367 นางสาวเพชรดา เรืองศิริ ม. 6/2 2022-05-24 09:24:10 รอประเมิน
10. 28370 นางสาวมนัญญา วาทะยานนท์ ม. 6/2 2022-05-24 09:24:22 รอประเมิน
11. 30762 เด็กชายธนวินท์ ธนาวิวิธพร ม. 2/1 2022-05-24 16:40:15 รอประเมิน
12. 30915 เด็กหญิงศศิวรรณ ประมวล ม. 2/4 2022-05-24 16:42:38 รอประเมิน
13. 30645 นายเสฎฐวุฒิ โกรินทร์ ม. 6/10 2022-05-24 16:44:56 รอประเมิน
14. 30769 เด็กชายวุฒิพงษ์ วงศ์อยู่ ม. 2/1 2022-05-24 16:46:38 รอประเมิน
15. 29435 นายสรวิศ วงค์ทิม ม. 4/2 2022-05-24 16:51:10 รอประเมิน
16. 29130 นางสาวธีรนาฏ เพ็ชรฉกรรจ์ ม. 5/5 2022-05-24 16:52:09 รอประเมิน
17. 29213 นางสาวมานิสา กล้าหาญ ม. 5/5 2022-05-24 16:52:21 รอประเมิน
18. 29428 นายชลณภัทร ดวงนาค ม. 4/1 2022-05-24 16:56:43 รอประเมิน
19. 30761 เด็กชายธนวิชญ์ ธนาวิวิธพร ม. 2/1 2022-05-24 16:56:54 รอประเมิน
20. 31044 เด็กชายดิษย์ทัศน์ วงศ์ซิ้ม ม. 2/8 2022-05-27 09:06:07 รอประเมิน