fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ยุวเกษตร ( ครูอิศรา อิศรานุวัตร )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ยุวเกษตร

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29739 นายเสฏฐวุฒิ ศุภผล ม. 4/7 2022-05-19 17:59:34 รอประเมิน
2. 30368 เด็กชายอภิรักษ์ เรืองพงษ์สาร ม. 3/5 2022-05-23 11:21:48 รอประเมิน
3. 30355 เด็กชายชนวีร์ บุญประเสริฐ ม. 3/5 2022-05-23 11:26:24 รอประเมิน
4. 30366 เด็กชายวัณณุวรรธน์ กตัญญู ม. 3/5 2022-05-23 11:27:35 รอประเมิน
5. 30553 เด็กชายกฤติน อินทรท์เมือง ม. 3/10 2022-05-23 12:39:19 รอประเมิน
6. 30354 เด็กชายจิรายุ เกิดศิริ ม. 3/5 2022-05-24 13:09:45 รอประเมิน
7. 30363 เด็กชายมงคลศิลป์ ทองชมภู ม. 3/5 2022-05-24 13:10:19 รอประเมิน
8. 30450 เด็กชายอภิชัย มะลิวัลย์ ม. 3/7 2022-05-24 16:41:37 รอประเมิน
9. 31601 เด็กชายธนกร ยินดี ม. 1/7 2022-05-24 16:41:40 รอประเมิน
10. 28720 นายวรวุฒิ เทียนชัย ม. 6/7 2022-05-24 16:42:39 รอประเมิน
11. 31555 เด็กชายกมล แววดี ม. 1/6 2022-05-24 16:43:03 รอประเมิน
12. 30629 นายรัชตะ สืบสอน ม. 6/7 2022-05-24 16:43:49 รอประเมิน
13. 30358 เด็กชายนครินทร์ แสงชนะ ม. 3/5 2022-05-24 16:48:51 รอประเมิน
14. 30572 เด็กชายศุภวิชญ์ อรัญวงศ์ ม. 3/10 2022-05-24 16:50:35 รอประเมิน
15. 30042 เด็กชายกิตตินันท์ ขัดสี ม. 3/11 2022-05-24 16:51:15 รอประเมิน
16. 30627 นายปัณณวิชญ์ จำปา ม. 6/7 2022-05-24 16:52:20 รอประเมิน
17. 30353 เด็กชายจิรพิภัทร แก้วประเสริฐ ม. 3/5 2022-05-24 16:54:33 รอประเมิน
18. 29152 นายวสุพล บุญยิ่ง ม. 5/7 2022-05-24 16:54:47 รอประเมิน
19. 30241 เด็กชายธนโชติ อ้วนพลี ม. 3/2 2022-05-24 16:54:49 รอประเมิน
20. 28708 นายนพนันทน์ ผ่องเจริญสุข ม. 6/7 2022-05-24 18:30:01 รอประเมิน
21. 31600 เด็กชายณภัทร สุขศิลป์ ม. 1/7 2022-06-17 12:50:24 รอประเมิน
22. 31599 เด็กชายฐิติกร สุขอู๊ด ม. 1/7 2022-06-20 15:20:20 รอประเมิน