fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : รักษ์สิ่งแวดล้อม ( ครูพรรณิกา สุวรรณอำไพ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : รักษ์สิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30790 เด็กหญิงวงศ์ชนก บุญให้ ม. 2/1 2022-05-24 17:01:03 รอประเมิน
2. 30877 เด็กหญิงสุวพิชชา ตติยง ม. 2/3 2022-05-24 17:04:14 รอประเมิน
3. 31142 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ เบ้าลุมปุ๊ก ม. 2/10 2022-05-24 17:06:38 รอประเมิน
4. 30312 เด็กหญิงอภิญญา รักษากิจ ม. 3/3 2022-05-24 17:07:42 รอประเมิน
5. 31152 เด็กหญิงรุ่งนภาวรรณ ศรแก้ว ม. 2/10 2022-05-24 17:07:54 รอประเมิน
6. 30834 เด็กหญิงวลัญชภัทร์ เติมต่อ ม. 2/2 2022-05-24 17:09:10 รอประเมิน
7. 31438 เด็กชายณภัทร ประสิทธิ์ ม. 1/3 2022-05-24 17:13:11 รอประเมิน
8. 31638 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เปรมปรีดิ์ ม. 1/8 2022-05-24 17:13:38 รอประเมิน
9. 30586 เด็กหญิงวรินทร ควรหาญ ม. 3/10 2022-05-24 17:14:16 รอประเมิน
10. 31161 เด็กชายชัชพงศ์ ยิ่งแสงตระกูล ม. 2/11 2022-05-24 17:14:54 รอประเมิน
11. 30575 เด็กหญิงณภัทร สุวรรณโชติ ม. 3/10 2022-05-24 17:16:36 รอประเมิน
12. 31718 เด็กชายคฑาวุฒิ สุวรรณ์ ม. 1/10 2022-05-24 17:17:07 รอประเมิน
13. 31648 เด็กชายพีรพล งามเสงี่ยม ม. 1/8 2022-05-24 17:18:07 รอประเมิน
14. 31434 เด็กหญิงอารีรัตน์ ช่างเหล็ก ม. 1/2 2022-05-24 17:21:32 รอประเมิน
15. 30580 เด็กหญิงนัทธมน นิสัยซื่อ ม. 3/10 2022-05-24 17:22:07 รอประเมิน
16. 31378 เด็กหญิงบุณฑริกา แก่นสงค์ ม. 1/1 2022-05-24 17:23:25 รอประเมิน
17. 31739 เด็กหญิงชนิดาภา บุญยิ่งเหลือ ม. 1/10 2022-05-24 17:24:33 รอประเมิน
18. 31263 เด็กชายภัคพล อายุยืน ม. 1/12 2022-05-25 08:15:04 รอประเมิน
19. 31276 เด็กหญิงบุณยานุช มาลัยทอง ม. 1/12 2022-05-25 08:19:23 รอประเมิน
20. 31741 เด็กหญิงณัฐณิชา ขำคม ม. 1/10 2022-05-25 08:54:19 รอประเมิน
21. 31313 เด็กหญิงพิมพ์ดารา แท่นจินดารัตน์ ม. 1/13 2022-06-07 11:28:21 รอประเมิน
22. 31679 เด็กชายธนโชติ เสาวคนธ์ ม. 1/9 2022-06-09 13:35:04 รอประเมิน