fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : วิถีพุทธ ( ครูยิ่งยศ เริ่มศรี )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : วิถีพุทธ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28523 นายณัฐวุฒิ กระแส ม. 6/9 2022-05-20 13:47:00 ผ่าน
2. 28668 นายภานุวัฒน์ เคลือมั่น ม. 6/9 2022-05-20 13:47:32 ผ่าน
3. 28579 นายสันติภาพ สันตติวงศ์ไชย ม. 6/9 2022-05-20 13:48:07 ผ่าน
4. 28676 นายอาทิตย์ อยู่คง ม. 6/9 2022-05-20 13:48:38 ผ่าน
5. 28531 นายเสรี คงสวาสดิ์ ม. 6/9 2022-05-20 13:49:16 ผ่าน
6. 28660 นายธนภัทร เนติพัฒน์ ม. 6/9 2022-05-20 13:49:48 ผ่าน
7. 28517 นายนภัทร สมบัติกำไร ม. 6/9 2022-05-20 13:50:20 ผ่าน
8. 28527 นายศานติ บำรุง ม. 6/10 2022-05-20 13:53:37 ผ่าน
9. 28566 นายธนดล วงค์พึ่ง ม. 6/9 2022-05-20 13:54:16 ผ่าน
10. 30640 นายสิริภูมิ กุดหอม ม. 6/9 2022-05-20 13:54:44 ผ่าน
11. 28695 นายกนกพล ศรีโสพล ม. 6/6 2022-05-20 14:36:53 ผ่าน
12. 28535 นายอิทธิพัทธ์ เจริญมาก ม. 6/10 2022-05-20 14:55:52 ผ่าน
13. 28524 นายธีรภัทร เอี่ยมทิม ม. 6/10 2022-05-20 14:56:22 ผ่าน
14. 28529 นายศุภณัฐ อุปมัย ม. 6/10 2022-05-20 14:59:42 ผ่าน
15. 28522 นายญาณวุฒิ ตรึกหากิจ ม. 6/10 2022-05-20 15:00:11 ผ่าน
16. 28503 นางสาวพรรณธร สมคิด ม. 6/9 2022-05-20 15:17:19 ผ่าน
17. 28469 นางสาวอารดา ถนอมวิริยะกุล ม. 6/9 2022-05-20 15:17:46 ผ่าน
18. 28463 นางสาวสุทธิดา วงศ์อยู่ ม. 6/9 2022-05-20 15:18:12 ผ่าน
19. 28354 นางสาวขวัญข้าว ศิลปทอง ม. 6/9 2022-05-20 15:19:03 ผ่าน
20. 28449 นางสาวบัณฑิตา อุดม ม. 6/10 2022-11-24 16:56:17 รอประเมิน
21. 28502 นางสาวพนิดา ระวังภัย ม. 6/10 2022-11-29 16:39:19 รอประเมิน
22. 28493 นางสาวณัฐนิชา รัตนวิจิตร ม. 6/10 2022-11-29 16:43:33 รอประเมิน
23. 31566 เด็กชายรัชชานนท์ รัตนวิจิตร ม. 1/6 2022-11-30 04:41:43 รอประเมิน
24. 31407 เด็กชายพีรพัฒน์ ระวังภัย ม. 1/2 2022-11-30 18:52:43 รอประเมิน
25. 31518 เด็กชายชวัลวิทย์ ประกอบเกื้อ ม. 1/5 2022-12-01 14:30:30 รอประเมิน