fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : คอมพิวเตอร์กราฟิก ( ครูทัศนีย์ อภิญ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : คอมพิวเตอร์กราฟิก

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 31792 เด็กหญิงศิริรัตน์ แซ่โอ๋ว ม. 1/11 2022-05-24 16:44:00 รอประเมิน
2. 31319 เด็กชายกันตวัฒน์ กองทรัพย์ ม. 1/14 2022-05-24 16:45:56 รอประเมิน
3. 31289 เด็กชายพชรพล อินทร์เจิม ม. 1/13 2022-05-24 16:47:02 รอประเมิน
4. 30925 เด็กชายธิติพงษ์ สิงหะ ม. 2/5 2022-05-24 16:48:52 รอประเมิน
5. 30252 เด็กชายอติชาติ นพเวช ม. 3/2 2022-05-24 16:52:38 รอประเมิน
6. 31047 เด็กชายธนกฤต ทุนทองดา ม. 2/8 2022-05-24 16:54:13 รอประเมิน
7. 30706 เด็กหญิงนวินดา อังคณากุลชัย ม. 2/13 2022-05-24 16:54:42 รอประเมิน
8. 30240 เด็กชายเทพโยธิน นามสนิท ม. 3/2 2022-05-24 16:55:05 รอประเมิน
9. 30308 เด็กหญิงวิชชุดา ธรรมเสถียร ม. 3/3 2022-05-24 16:55:40 รอประเมิน
10. 30233 เด็กชายกรกมล เสนางคนิกร ม. 3/2 2022-05-24 16:57:17 รอประเมิน
11. 31164 เด็กชายณัฐดนัย แก้วอำไพ ม. 2/11 2022-05-24 16:57:36 รอประเมิน
12. 30446 เด็กชายรัฐภูมิ ขวัญยืน ม. 3/7 2022-05-24 16:57:41 รอประเมิน
13. 31178 เด็กชายอัษฎา วงศ์หงษ์ ม. 2/11 2022-05-24 16:58:37 รอประเมิน
14. 31051 เด็กชายพิสิษฐ์ ศรีคำดี ม. 2/8 2022-05-24 16:59:00 รอประเมิน
15. 31359 เด็กชายภูริพรรดิ์ นิลขำ ม. 1/1 2022-05-24 17:00:11 รอประเมิน
16. 30442 เด็กชายพลพจน์ ตรงชื่น ม. 3/7 2022-05-24 19:14:21 รอประเมิน
17. 30439 เด็กชายธนพนธ์ เจริญมาก ม. 3/7 2022-05-24 19:14:52 รอประเมิน
18. 30436 เด็กชายณพกานต์ วุ่นกลัด ม. 3/7 2022-05-24 19:15:43 รอประเมิน
19. 30441 เด็กชายพงศพัศ แกล้วกล้า ม. 3/7 2022-05-24 19:16:41 รอประเมิน
20. 30869 เด็กหญิงพิมพิศา แนมนิล ม. 2/3 2022-05-24 19:18:42 รอประเมิน
21. 30514 เด็กชายกษิดิ์เดช เสมสฤษดิ์ ม. 3/9 2022-05-24 19:18:55 รอประเมิน
22. 31686 เด็กชายวทัญญู ทารัญย์ ม. 1/9 2022-05-31 08:05:33 รอประเมิน
23. 31686 เด็กชายวทัญญู ทารัญย์ ม. 1/9 2022-05-31 08:05:50 รอประเมิน