fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : กรีฑา ( ครูพัชรินทร์ รักษาธรรม )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : กรีฑา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29438 นายอนุวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์ ม. 4/2 2022-05-23 09:53:01 ผ่าน
2. 29940 นายพีรพัฒน์ การะเกษ ม. 4/7 2022-05-23 09:53:17 ผ่าน
3. 30078 เด็กหญิงลลิตภัทร แสงวุธ ม. 3/11 2022-05-23 09:53:52 ผ่าน
4. 29961 นางสาววิมลมณี สมุทรน้อย ม. 4/6 2022-05-23 11:16:19 ผ่าน
5. 30886 เด็กชายธนัตถ์ ผ่องแผ้ว ม. 2/4 2022-05-24 16:41:28 ผ่าน
6. 31475 เด็กชายกฤตภาส พรมทิพย์ ม. 1/4 2022-05-24 16:41:46 ผ่าน
7. 30810 เด็กชายมนัสวิน เมฆี ม. 2/2 2022-05-24 16:42:54 ผ่าน
8. 30893 เด็กชายศุภวิชญ์ กรรมาชีพ ม. 2/4 2022-05-24 16:43:54 ผ่าน
9. 30953 เด็กหญิงภคมน นามลายทอง ม. 2/5 2022-05-24 16:44:05 ผ่าน
10. 30848 เด็กชายธนโชติ อินทร์กลาง ม. 2/3 2022-05-24 16:44:23 ผ่าน
11. 28498 นางสาวบุณยานุช สุวรรณโชติ ม. 6/3 2022-05-24 16:44:52 ผ่าน
12. 31326 เด็กชายติณณภพ นามปัญญา ม. 1/14 2022-05-24 16:46:32 ผ่าน
13. 31835 เด็กหญิงพรกนก พลภักตร์ ม. 3/11 2022-05-24 16:46:41 ผ่าน
14. 28426 นายกษิดิ์เดช บูรณะเรข ม. 6/6 2022-05-24 16:47:51 ผ่าน
15. 31562 เด็กชายพรชัย มาสันเทียะ ม. 1/6 2022-05-24 16:48:15 ผ่าน
16. 31720 เด็กชายจิรพนธ์ พลซา ม. 1/10 2022-05-24 16:48:16 ผ่าน
17. 31005 เด็กชายณัฐกิตติ์ สุวรรณวงษ์ ม. 2/7 2022-05-24 16:50:22 ผ่าน
18. 30884 เด็กชายธนลภย์ สิริวัฒน์ ม. 2/4 2022-05-24 16:51:38 ผ่าน
19. 31033 เด็กหญิงพันธิตรา เปรมตุ่น ม. 2/7 2022-05-24 16:58:17 ผ่าน
20. 28429 นายโชคดี เจริญสุข ม. 6/10 2022-05-24 18:33:52 ผ่าน
21. 31136 เด็กชายภูริณัฐ ศักดิ์วิรัช ม. 2/10 2022-06-10 08:37:26 ไม่ผ่าน