fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : MINE ( ครูธิดารัตน์ เปมนีย์ชัยกุล )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : MINE

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30421 เด็กหญิงพัชราภา ศรีเพ็ชร ม. 3/6 2022-05-24 17:34:03 รอประเมิน
2. 30687 เด็กชายกนกพล ปติตังโข ม. 2/13 2022-05-24 18:03:28 รอประเมิน
3. 31737 เด็กหญิงกฤติยา ดีหมั่น ม. 1/10 2022-05-24 18:05:47 รอประเมิน
4. 31617 เด็กหญิงฉัตรฤดี วงศ์แวว ม. 1/7 2022-05-24 18:06:52 รอประเมิน
5. 31062 เด็กหญิงจินต์ศุจี วงษ์ฉาย ม. 2/8 2022-05-24 18:35:25 รอประเมิน
6. 30559 เด็กชายเดือน โดน ม. 3/10 2022-05-24 19:00:02 รอประเมิน
7. 30853 เด็กชายสิปปกร รัตนวิจิตร ม. 2/3 2022-05-24 20:59:59 รอประเมิน
8. 30555 เด็กชายจิราวิทย์ บุญรักษ์ ม. 3/10 2022-05-25 07:04:34 รอประเมิน
9. 30560 เด็กชายธนวัฒน์ ศรึประเสริฐ ม. 3/10 2022-05-25 07:24:11 รอประเมิน
10. 30573 เด็กชายสรวิศ ศรีชมชื่น ม. 3/10 2022-05-25 07:28:58 รอประเมิน
11. 30567 เด็กชายรชฏ ประไพ ม. 3/10 2022-05-25 07:31:48 รอประเมิน
12. 30558 เด็กชายณัฐภัทร ชาญอัศวกุล ม. 3/10 2022-05-25 07:33:06 รอประเมิน
13. 31022 เด็กหญิงจิรประภา วงศ์หงษ์ ม. 2/7 2022-05-25 07:37:12 รอประเมิน
14. 30406 เด็กชายศุภกิตติ์ ลี้ไพโรจน์กุล ม. 3/6 2022-05-25 08:31:40 รอประเมิน
15. 30404 เด็กชายศักดินนท์ คำภีระ ม. 3/6 2022-05-25 08:32:43 รอประเมิน
16. 30486 เด็กชายพลวรรธน์ ทองดี ม. 3/8 2022-05-25 09:12:15 รอประเมิน
17. 30482 เด็กชายบุญยวัฒน์ ค้ำชู ม. 3/8 2022-05-25 09:13:02 รอประเมิน
18. 30852 เด็กชายศิราวุฒิ พูลประดิษฐ์ ม. 2/3 2022-05-25 09:48:56 รอประเมิน
19. 30582 เด็กหญิงบัณฑิตา รัตนาธรรม ม. 3/10 2022-05-28 15:51:08 รอประเมิน
20. 30587 เด็กหญิงศิรภัสสร คชอาภรณ์ ม. 3/10 2022-05-28 15:52:03 รอประเมิน
21. 31037 เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์พราหมณ์ ม. 2/7 2022-06-08 12:06:28 รอประเมิน
22. 30147 เด็กหญิงรัตนา วิทยานุกรณ์ ม. 3/14 2022-06-10 14:37:47 รอประเมิน