fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ยุวกวีศรีเมืองแกลง ( ครูสัมฤทธิ์ มีทรัพย์มั่น )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ยุวกวีศรีเมืองแกลง

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28371 นางสาวรัญชนา สอนพิมพ์ ม. 6/8 2022-05-24 13:11:50 รอประเมิน
2. 30255 เด็กหญิงณัจฉรียา ขันแข็ง ม. 3/2 2022-05-24 14:21:00 รอประเมิน
3. 30535 เด็กหญิงญาณี พัดขุน ม. 3/9 2022-05-24 16:49:25 รอประเมิน
4. 28952 นายพัทธพล จันทน์หอม ม. 5/9 2022-05-24 16:49:31 รอประเมิน
5. 30274 เด็กชายคณาธิป จงเเจ้งกลาง ม. 3/3 2022-05-24 16:52:53 รอประเมิน
6. 30276 เด็กชายชัชชานนท์ ยั่งยืน ม. 3/3 2022-05-24 17:00:36 รอประเมิน
7. 30521 เด็กชายนุฌากร นุษศิริ ม. 3/9 2022-05-24 17:03:18 รอประเมิน
8. 30540 เด็กหญิงธนัชพร แสงผึ้ง ม. 3/9 2022-05-24 17:03:33 รอประเมิน
9. 30531 เด็กชายศุภสิทธิ์ ชินไชยยศ ม. 3/9 2022-05-24 17:11:42 รอประเมิน
10. 30523 เด็กชายปฐพี หาญกล้า ม. 3/9 2022-05-24 17:15:04 รอประเมิน
11. 30578 เด็กหญิงณิชาภัทร เหมือนโพธิ์ ม. 3/9 2022-05-24 17:17:58 รอประเมิน
12. 30549 เด็กหญิงศมัชญา มีนาค ม. 3/9 2022-05-24 17:29:19 รอประเมิน
13. 31397 เด็กชายกฤษณพงศ์ พากเพียร ม. 1/2 2022-05-24 17:52:12 รอประเมิน
14. 28924 นางสาวณิชานาฏ อยู่คงแก้ว ม. 5/9 2022-05-24 18:19:49 รอประเมิน
15. 30278 นายชัยประสิทธิ์ วิริยะ ม. 3/3 2022-05-24 19:23:28 รอประเมิน
16. 30821 เด็กหญิงธนัชชา ดีหมั่น ม. 2/2 2022-05-24 20:23:39 รอประเมิน
17. 31157 เด็กหญิงอธิติยา ช่างเหล็ก ม. 2/10 2022-05-24 20:46:55 รอประเมิน
18. 30074 เด็กหญิงชญานิศ คำแหง ม. 3/11 2022-05-24 20:58:55 รอประเมิน
19. 31061 เด็กหญิงจันทัปปภา คำแหง ม. 2/8 2022-05-24 20:59:31 รอประเมิน