fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : เกมคณิตคิดเพลิน ( ครูกัลยาณี หนูพัด )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : เกมคณิตคิดเพลิน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30123 เด็กชายธีมา เหราบัตย์ ม. 3/14 2022-05-24 17:21:04 ผ่าน
2. 31724 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ประสมทรัพย์ ม. 1/10 2022-05-24 17:43:21 ผ่าน
3. 31404 เด็กชายณัฐดนัย บุญมา ม. 1/2 2022-05-24 17:43:46 ผ่าน
4. 31291 เด็กชายวชิรวิทย์ ปาตังตะโร ม. 1/13 2022-05-24 17:53:06 ผ่าน
5. 31728 เด็กชายธัญธร รุธิระวุฒิ ม. 1/10 2022-05-24 17:54:59 ผ่าน
6. 31290 เด็กชายพัชรพล แสงโทโพธิ์ ม. 1/13 2022-05-24 18:01:16 ผ่าน
7. 31419 เด็กหญิงนริศรา ผิวงาม ม. 1/2 2022-05-24 18:04:03 ผ่าน
8. 30139 เด็กหญิงณัฐธัญ ยิ้มงาม ม. 3/14 2022-05-24 18:05:50 ผ่าน
9. 31403 เด็กชายณัฐกิตติ์ ไชโย ม. 1/2 2022-05-24 18:15:47 ผ่าน
10. 31412 เด็กชายอดิศร สีดาว ม. 1/2 2022-05-24 18:20:30 ผ่าน
11. 31192 เด็กหญิงพีรดา จันทร์พราหมณ์ ม. 2/11 2022-05-24 18:29:22 ผ่าน
12. 31184 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สินสุพรรณ ม. 2/11 2022-05-24 18:33:54 ผ่าน
13. 30736 เด็กหญิงชฎาวีร์ แสงเนตร ม. 2/14 2022-05-24 18:37:27 ผ่าน
14. 30141 เด็กหญิงนวมน กล้าหาญ ม. 3/14 2022-05-24 18:59:42 ผ่าน
15. 30081 เด็กชายกฤษฎา ปกป้อง ม. 3/13 2022-05-24 19:40:58 ผ่าน
16. 30087 เด็กชายพงศกร จันวัต ม. 3/13 2022-05-24 19:42:16 ผ่าน
17. 31418 เด็กหญิงธมลวรรณ เฉลิมบุญ ม. 1/2 2022-05-24 19:49:28 ผ่าน
18. 31201 เด็กชายธนิสร สังวาลย์ ม. 3/11 2022-05-25 12:49:00 ผ่าน