fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Crossword 2 ( ครูยศสินี รุดดิษฐ์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Crossword 2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29509 นายวัชรพล ส่งศรี ม. 4/2 2022-05-23 12:01:02 ผ่าน
2. 29520 นางสาวพิชามญชุ์ สำราญจิตต์ ม. 4/1 2022-05-23 12:01:23 ผ่าน
3. 28358 นางสาวชมพูนุช ประมวล ม. 6/8 2022-05-24 16:53:42 ผ่าน
4. 28497 นางสาวบวรลักษณ์ บุญราช ม. 6/8 2022-05-24 16:55:44 ผ่าน
5. 29654 นายพาทิศ จุลเจือ ม. 4/5 2022-05-24 17:18:48 ผ่าน
6. 29077 นายสุพศิน มากโฉม ม. 5/5 2022-05-24 17:40:33 ผ่าน
7. 31811 นางสาวฤดีรัตน์ มุ่งต่อกิจ ม. 4/4 2022-05-24 17:41:49 ผ่าน
8. 29254 นางสาวนันท์นภัส โอฬารวงศ์สกุล ม. 5/9 2022-05-24 17:42:27 ผ่าน
9. 28545 นางสาวธิษณามดี กองทรัพย์ ม. 5/3 2022-05-24 18:48:45 ผ่าน
10. 29752 นางสาวปาริตา พินิจทรัพย์ ม. 4/3 2022-05-24 18:49:23 ผ่าน
11. 29128 นางสาวธนัชชา แก้วกระจ่าง ม. 5/3 2022-05-24 18:50:00 ผ่าน
12. 29109 นายนิธิ กองสุข ม. 5/9 2022-05-24 18:53:50 ผ่าน
13. 29114 นายรัฐภูมิ กลิ่นเลิศ ม. 5/9 2022-05-24 18:55:19 ผ่าน
14. 29118 นายศิวกร นุศรีอัน ม. 5/9 2022-05-24 18:55:57 ผ่าน
15. 29113 นายรัฐชพล ที่ตั้ง ม. 5/9 2022-05-24 18:56:47 ผ่าน
16. 28345 นายพณาวุฒิ อ้นเกษม ม. 6/5 2022-05-24 19:12:05 ผ่าน
17. 31809 นางสาวปฏิญญา ใจดี ม. 4/4 2022-05-24 19:23:52 ผ่าน
18. 29645 นายจรัสพงศ์ คันธวัลย์ ม. 4/5 2022-05-24 19:25:04 ผ่าน
19. 29464 นายณัฐทภัทร มุกดาสนิท ม. 4/4 2022-05-24 19:35:12 ผ่าน
20. 29468 นายปพน ชลเสถียร ม. 4/5 2022-05-24 19:36:40 ผ่าน
21. 31214 นางสาวคณัสนันท์ อายุยืน ม. 5/3 2022-05-26 19:52:54 ผ่าน
22. 29934 นายธัชพล มุลิ ม. 4/6 2022-05-27 15:38:54 ผ่าน
23. 29462 นายเคส กมล สเลเตอร์ ม. 4/3 2022-05-27 15:39:11 ผ่าน