fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ชีวิตติด(CK)​ป๊อป 3 ( ครูวริศรา แซ่เตียว )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ชีวิตติด(CK)​ป๊อป 3

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28936 นางสาวสุกัญญา ศรีหงษ์ ม. 5/2 2022-05-24 15:43:53 รอประเมิน
2. 29014 นางสาวมาติกา นุสาโล ม. 5/2 2022-05-24 15:44:10 รอประเมิน
3. 28925 นางสาวธัญญาภรณ์ ธาราดล ม. 5/2 2022-05-24 15:44:31 รอประเมิน
4. 28903 นายชนันธร ประทีปทอง ม. 5/2 2022-05-24 15:44:51 รอประเมิน
5. 29775 นายศิริเทพ เชื้อกสิกรรม ม. 4/8 2022-05-24 15:45:08 รอประเมิน
6. 29136 นางสาวรักษิตา คงคางาม ม. 5/8 2022-05-24 15:45:29 รอประเมิน
7. 28931 นางสาวภคนันท์ สำราญฤทุกข์ ม. 5/8 2022-05-24 15:45:48 รอประเมิน
8. 28918 นางสาวกฤตติพร ศิริสวัสดิ์ ม. 5/2 2022-05-24 15:46:02 รอประเมิน
9. 28922 นางสาวณัฎฐณิชา หวานเสนาะ ม. 5/1 2022-05-24 16:13:25 รอประเมิน
10. 28938 นางสาวสุทัตตา สุคันธวณิช ม. 5/1 2022-05-24 16:14:01 รอประเมิน
11. 28940 นางสาวอาทิตยา ถาวรชัยสิทธิ์ ม. 5/1 2022-05-24 16:14:28 รอประเมิน
12. 30779 เด็กหญิงธันยพร คณโทเงิน ม. 2/1 2022-05-24 16:42:12 รอประเมิน
13. 30766 เด็กชายภูผา พงษ์ศักดิ์ ม. 2/1 2022-05-24 16:43:27 รอประเมิน
14. 29800 นางสาวอรจิรา บุญอยู่ ม. 4/3 2022-05-24 16:45:04 รอประเมิน
15. 29780 นางสาวจิดาวรรณ บัวขาว ม. 4/8 2022-05-24 16:47:35 รอประเมิน
16. 28419 นางสาวรวีกานต์ วงศ์ตรุษ ม. 6/8 2022-05-24 16:48:52 รอประเมิน
17. 29789 นางสาวนันท์นภัส ยวดยิ่ง ม. 4/8 2022-05-24 16:48:53 รอประเมิน
18. 29840 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญยิ่งเหลือ ม. 4/9 2022-05-24 16:50:36 รอประเมิน
19. 30858 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา เทียมภักดี ม. 2/3 2022-05-24 16:54:13 รอประเมิน
20. 28639 นางสาวพรเพชร งามเสงี่ยม ม. 6/8 2022-05-24 16:55:47 รอประเมิน
21. 30797 เด็กหญิงอชิรญา ชลอวงษ์ ม. 2/1 2022-05-24 16:56:04 รอประเมิน