fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : English Fish & Chips ( ครูอนุรักษ์ ดวงละม้าย )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : English Fish & Chips

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28440 นายคุณาธิป ราญรอน ม. 6/6 2022-05-24 16:17:32 ผ่าน
2. 28539 นางสาวโชติกา เพ็ชร์ไพบูลย์ ม. 6/6 2022-05-24 16:18:08 ผ่าน
3. 28540 นางสาวฐิติชญา จิรเบญจวนิช ม. 6/6 2022-05-24 16:18:43 ผ่าน
4. 28739 นางสาวสุภาพร อกอุ่น ม. 6/6 2022-05-24 16:20:46 ผ่าน
5. 28726 นางสาวกัญญาวีร์ ชูก้อนทอง ม. 6/6 2022-05-24 16:21:33 ผ่าน
6. 28723 นายสหรัฐ จิตรซื่อ ม. 6/3 2022-05-24 16:22:05 ผ่าน
7. 30742 เด็กหญิงปาณิศา ศรีเพ็ชร ม. 2/14 2022-05-24 16:40:31 ผ่าน
8. 30712 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธนาวัฒนพงศ์ ม. 2/13 2022-05-24 16:42:49 ผ่าน
9. 28732 นางสาวชวัลลักษณ์ หาญกล้า ม. 6/6 2022-05-24 16:45:27 ผ่าน
10. 31311 เด็กหญิงพิชญาพา มาลัย ม. 1/13 2022-05-24 17:00:55 ผ่าน
11. 30845 เด็กชายณัฐดนัย ผลาจันทร์ ม. 2/3 2022-05-24 17:04:14 ผ่าน
12. 30244 เด็กชายธานินทร์ สีงาม ม. 3/2 2022-05-24 17:07:52 ผ่าน
13. 31309 เด็กหญิงปารมี ใดรอดดี ม. 1/13 2022-05-24 17:09:59 ผ่าน
14. 30259 เด็กหญิงนลินทิพย์ มะลิวัลย์ ม. 3/2 2022-05-24 17:29:55 ผ่าน
15. 30254 เด็กหญิงจตุพร บุญช่วย ม. 3/2 2022-05-24 17:30:53 ผ่าน
16. 31317 เด็กหญิงอภิชญา แช่มช้อย ม. 1/13 2022-05-24 17:30:56 ผ่าน
17. 30271 เด็กหญิงสาทิสลักษณ์ รื่นรมย์ ม. 3/2 2022-05-24 17:31:59 ผ่าน
18. 31480 เด็กชายธนิก โสภณปัญญาภรณ์ ม. 1/4 2022-05-24 17:36:20 ผ่าน
19. 30267 เด็กหญิงวรกานต์ นิ่มเรือง ม. 3/2 2022-05-24 17:36:54 ผ่าน
20. 31194 เด็กหญิงรุจรวี สาคร ม. 2/11 2022-05-27 12:32:49 ผ่าน