fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ( ครูศมานนท์ ปาลสุทธิ์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28814 นายพสิษฐ์ แผ่นเงิน ม. 6/1 2022-05-24 16:40:51 ผ่าน
2. 31748 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เจือจุน ม. 1/10 2022-05-24 16:41:24 ผ่าน
3. 30879 เด็กชายกิตติชัย จารมัย ม. 2/4 2022-05-24 16:42:14 ผ่าน
4. 29210 นางสาวพัชรา เจริญมาก ม. 5/8 2022-05-24 16:42:20 ผ่าน
5. 31333 เด็กชายวรสร พะวงษ์ ม. 1/14 2022-05-24 16:44:44 ผ่าน
6. 30839 เด็กชายกมล วงศ์สุบิน ม. 2/3 2022-05-24 16:48:03 ผ่าน
7. 28824 นายสวิตต์ บูระพันธ์ ม. 6/1 2022-05-24 16:48:06 ผ่าน
8. 31731 เด็กชายนพเก้า โปร่งอากาศ ม. 1/10 2022-05-24 16:48:41 ผ่าน
9. 30151 เด็กหญิงอิรวดี ไพรัตน์ ม. 3/14 2022-05-24 16:48:54 ผ่าน
10. 31452 เด็กชายศุภกฤต สุวรรณรัตน์ ม. 1/3 2022-05-24 16:49:41 ผ่าน
11. 30320 เด็กชายธนพงศ์ กะหมายสม ม. 3/4 2022-05-24 16:49:55 ผ่าน
12. 31730 เด็กชายธีรภัทร ใช้ลิ้ม ม. 1/10 2022-05-24 16:50:00 ผ่าน
13. 31225 นางสาวมนต์นภา ถนอมราษฏร์ ม. 5/4 2022-05-24 16:50:58 ผ่าน
14. 30883 เด็กชายธนภัทร วงศ์ตรุษ ม. 2/4 2022-05-24 16:51:17 ผ่าน
15. 30225 นางสาววนัสนันท์ รัตนวิจิตร ม. 3/1 2022-05-24 16:51:51 ผ่าน
16. 31004 เด็กชายไชยวัฒน์ คชรัตน์ ม. 2/7 2022-05-24 16:51:56 ผ่าน
17. 29052 นางสาวลดาวดี แม้นพวก ม. 5/4 2022-05-24 16:52:15 ผ่าน
18. 31007 เด็กชายธันวา แซ่เฮง ม. 2/7 2022-05-24 16:53:05 ผ่าน
19. 30891 เด็กชายโยธิน ทองสุ่น ม. 2/4 2022-05-24 17:04:00 ผ่าน
20. 30936 เด็กชายวัชรพงศ์ ร่วมวงศ์ ม. 2/5 2022-06-10 08:09:20 ผ่าน
21. 31567 เด็กชายวริทธินันท์ พรมนิล ม. 1/6 2022-06-10 08:16:58 ผ่าน