fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : เงา ( ครู ดุจดาว ลาภเจริญทรัพย์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : เงา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29429 นายณัฏฐวี นรินทร์ ม. 4/1 2022-05-31 16:46:57 รอประเมิน
2. 31099 เด็กชายอุทัย แทนทด ม. 2/9 2022-06-02 16:38:55 รอประเมิน
3. 31082 เด็กชายกิตติธัช อยู่สุข ม. 2/9 2022-06-02 16:39:36 รอประเมิน
4. 30370 เด็กชายอัครพนธ์ นามเจริญ ม. 3/5 2022-06-02 16:40:29 รอประเมิน
5. 30391 เด็กหญิงอชิรญา พรหมเต็ม ม. 3/5 2022-06-02 16:40:43 รอประเมิน
6. 30067 เด็กชายปิยะวัฒน์ ใจรักษ์ ม. 3/11 2022-06-02 16:41:01 รอประเมิน
7. 29742 นางสาวชลิดา ศิริชัย ม. 4/3 2022-06-02 16:41:15 รอประเมิน
8. 29025 นายคำรณ ฉายาชวลิต ม. 5/7 2022-06-02 16:41:29 รอประเมิน
9. 29247 นางสาวฐิตินันทร์ ทองน้อย ม. 5/7 2022-06-02 16:42:11 รอประเมิน
10. 30248 เด็กชายแพะกะได ดีน ม. 3/2 2022-06-10 11:31:58 รอประเมิน
11. 30447 เด็กชายวรพล รัตนวิจิตร ม. 3/7 2022-06-10 11:35:04 รอประเมิน
12. 30472 เด็กหญิงอภิณห์พร นามประภา ม. 3/7 2022-06-10 11:36:08 รอประเมิน
13. 28404 นางสาวฐิตาภัทร สระบัว ม. 6/9 2022-06-10 11:36:54 รอประเมิน