fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : English with Songs ( ครูวรางคณา ทางทอง )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : English with Songs

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28751 นางสาวณิชพักตร์ เพลิดพราว ม. 6/2 2022-05-24 15:35:52 ผ่าน
2. 28750 นางสาวณัฐมณฑ์ ครุธน้อย ม. 6/6 2022-05-24 15:36:02 ผ่าน
3. 28761 นางสาวรักษิตา เกียรติกุลดิลก ม. 6/2 2022-05-24 15:36:31 ผ่าน
4. 28744 นายปภังกร ธรรมสุขสรรค์ ม. 6/2 2022-05-24 15:36:42 ผ่าน
5. 28743 นายธันวา อ่อนสุวรรณ ม. 6/5 2022-05-24 15:36:54 ผ่าน
6. 29680 นางสาวสุชานันท์ แววดี ม. 4/2 2022-05-24 17:44:30 ผ่าน
7. 29679 นางสาวสุกานดา ปราณนัทธี ม. 4/3 2022-05-24 17:52:32 ผ่าน
8. 29682 นางสาวอตินุช เมตตา ม. 4/3 2022-05-24 17:53:51 ผ่าน
9. 29663 นางสาวเขมมิกา ใจสะอาด ม. 4/4 2022-05-24 17:54:58 ผ่าน
10. 29672 นางสาวเบญญาภา ไพบูลย์ ม. 4/4 2022-05-24 17:55:44 ผ่าน
11. 29665 นางสาวชลิตา ทอนชาติ ม. 4/6 2022-05-24 17:56:29 ผ่าน
12. 29673 นางสาวปัญชิกา เจริญทรัพย์ ม. 4/4 2022-05-24 17:57:10 ผ่าน
13. 29516 นางสาวชุติกาญจน์ ชนะภัย ม. 4/6 2022-05-24 18:05:09 ผ่าน
14. 28351 นางสาวกนิษฐา อนันทสุข ม. 6/8 2022-05-24 18:24:19 ผ่าน
15. 29874 นางสาวชมพูนุท แซ่ลี้ ม. 4/4 2022-05-24 18:25:34 ผ่าน
16. 28360 นางสาวณัฎฐณิชา สวัสดิ์ล้น ม. 6/2 2022-05-24 18:26:10 ผ่าน
17. 31215 นางสาวชญาดา พันธุ์มาลี ม. 5/3 2022-05-24 18:57:06 ผ่าน
18. 29228 นายธนธรณ์ เจริญรื่น ม. 5/3 2022-05-24 18:58:18 ผ่าน
19. 29666 นางสาวณัฏฐพร หวานเสนาะ ม. 4/4 2022-06-03 10:57:00 ผ่าน
20. 31845 เด็กหญิงปริยาภัทร วิเชียร ม. 4/3 2022-11-17 14:42:01 รอประเมิน