fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : my tree @ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ( ครูดวงนภา ศรีพารา )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : my tree @ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29868 นางสาวกมลพัชร รุ่งเรือง ม. 4/9 2022-05-24 17:10:22 รอประเมิน
2. 29957 นางสาวนิสารัตน์ ตัดสูงเนิน ม. 4/9 2022-05-24 17:14:50 รอประเมิน
3. 29539 นางสาวกัญญาพัชร ชุดใหม่ ม. 4/9 2022-05-24 18:50:49 รอประเมิน
4. 31223 นางสาวกัญญาณัฐ แก้วภูมิ ม. 5/4 2022-05-25 07:48:27 รอประเมิน
5. 29040 นางสาวชนาภัทร ใจพินิจ ม. 5/4 2022-05-25 07:48:45 รอประเมิน
6. 31224 นางสาวณัฐพร ทัศนมณเฑียร ม. 5/4 2022-05-25 07:49:03 รอประเมิน
7. 31256 นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์มล ม. 5/4 2022-05-25 07:49:16 รอประเมิน
8. 31837 นางสาวณิชกานต์ ธีระวัฒนศิริ ม. 5/4 2022-05-25 07:49:29 รอประเมิน
9. 31827 นางสาวปริยาภรณ์ พูลสวัสดิ์ ม. 4/8 2022-05-25 08:19:32 รอประเมิน
10. 29604 นายกมลภพ รันอรัญ ม. 4/9 2022-05-25 10:16:23 รอประเมิน
11. 31808 นางสาวณัฐสุดา ชูเชิด ม. 4/4 2022-05-25 15:27:00 รอประเมิน
12. 28982 นายชัยวัฒน์ ปกรโรจนโยธิน ม. 5/4 2022-05-26 11:44:39 รอประเมิน