fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ต่ออักษรไทย(คำคม) ( ครูสุปาณี อินองการ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ต่ออักษรไทย(คำคม)

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30197 เด็กชายธีรภัทร สุวดิษฐ์ ม. 3/1 2022-05-24 16:41:39 ผ่าน
2. 30791 เด็กหญิงวรลักษณ์ จันประเสริฐ ม. 2/1 2022-05-24 16:44:37 ผ่าน
3. 30789 เด็กหญิงมนัสนันท์ ยี่ภู่ ม. 2/1 2022-05-24 16:48:16 ผ่าน
4. 30897 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ต้นทอง ม. 2/4 2022-05-24 16:48:34 ผ่าน
5. 29337 นายรัฐนันท์ บวกไธสงค์ ม. 5/5 2022-05-24 17:04:06 ผ่าน
6. 30302 เด็กหญิงพิมพ์รดา ตือติ่ง ม. 3/3 2022-05-24 17:10:06 ผ่าน
7. 30304 เด็กหญิงพีรนันท์ สังขวรรณ์ ม. 3/3 2022-05-24 17:10:08 ผ่าน
8. 31705 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันธุ์นาค ม. 1/9 2022-05-24 17:11:40 ผ่าน
9. 31471 เด็กหญิงรุจิภา ธีระพรพันธกิจ ม. 1/3 2022-05-24 17:15:40 ผ่าน
10. 31146 เด็กหญิงนัชชนันท์ จิตตั้งตรง ม. 2/10 2022-05-24 17:23:22 ผ่าน
11. 30760 เด็กชายธนกฤต จันตุ่ย ม. 2/1 2022-05-24 17:24:05 ผ่าน
12. 31456 เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญชู ม. 1/3 2022-05-24 17:24:10 ผ่าน
13. 30121 เด็กชายณฐกร ดีการ ม. 3/14 2022-05-24 17:24:16 ผ่าน
14. 30937 เด็กชายศุภกร ดอกไม้ ม. 2/5 2022-05-24 17:37:48 ผ่าน
15. 31129 เด็กชายปิยวัฒน์ ธรรมครองอาตม์ ม. 2/10 2022-05-24 17:46:55 ผ่าน
16. 31135 เด็กชายภาคภูมิ พุทธเกษม ม. 2/10 2022-05-24 17:47:12 ผ่าน
17. 31787 เด็กหญิงปิ่นมนัส แซ่ลิ้ม ม. 1/11 2022-05-24 17:51:37 ผ่าน
18. 31123 เด็กชายแทนคุณ ผลงาม ม. 2/10 2022-05-24 17:51:40 ผ่าน
19. 31447 เด็กชายปรีชา จันทร์ศรี ม. 1/3 2022-05-24 18:53:52 ผ่าน
20. 31472 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ คอยตาม ม. 1/3 2022-05-24 18:58:48 ผ่าน