fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สุขภาวะ ( ครูวันเพ็ญ คฤคราช )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สุขภาวะ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29093 นางสาวสิรภัทร เย็นสนาน ม. 5/10 2022-05-24 17:06:04 ผ่าน
2. 29126 นางสาวณัฎฐธิดา เชื้อพลบ ม. 5/6 2022-05-24 17:19:59 ผ่าน
3. 31329 เด็กชายปกรภัช ศรีสุวรรณ ม. 1/14 2022-05-24 17:44:00 ผ่าน
4. 30062 เด็กชายธนาธิป พูนสวัสดิ์พงศ์ ม. 3/11 2022-05-24 17:50:43 ผ่าน
5. 30201 เด็กชายภาณุพงศ์ บุติมาลย์ ม. 3/1 2022-05-24 17:55:28 ผ่าน
6. 30041 เด็กชายกิตติทัต เปรมกมล ม. 3/11 2022-05-24 17:56:07 ผ่าน
7. 30075 เด็กหญิงธิติญา ศรีปัญหา ม. 3/11 2022-05-24 17:56:12 ผ่าน
8. 30076 เด็กหญิงเบญญาภา อรัญโสตร ม. 3/11 2022-05-24 17:58:34 ผ่าน
9. 30445 เด็กชายภูริวัฒน์ สุขบุญเรือง ม. 3/7 2022-05-24 18:01:45 ผ่าน
10. 31402 เด็กชายณัฏฐพล นนทราช ม. 1/2 2022-05-24 18:09:08 ผ่าน
11. 30077 เด็กหญิงพนิดา หัสมิ ม. 3/11 2022-05-24 18:13:18 ผ่าน
12. 30340 เด็กหญิงทิพย์รัตน์ เจริญรวย ม. 3/4 2022-05-24 18:49:07 ผ่าน
13. 30073 เด็กชายสุรยุทธ์ พลชัย ม. 3/11 2022-05-24 19:08:41 ผ่าน
14. 31437 เด็กชายชัยยุทธ พลชัย ม. 1/3 2022-05-24 19:11:17 ผ่าน
15. 31008 เด็กชายนันทพัทธ์ แฉล้มล้ำ ม. 2/7 2022-05-24 19:31:05 ผ่าน
16. 30796 เด็กหญิงสุพรรษา สุวรรณสิงห์ ม. 2/1 2022-05-24 19:35:01 ผ่าน
17. 30057 เด็กชายแทนคุณ ชุ่มฤดี ม. 3/11 2022-05-25 12:35:08 ผ่าน
18. 30055 เด็กชายณัฐภาศ จินทศร ม. 3/11 2022-05-25 12:35:28 ผ่าน
19. 31436 เด็กชายกวินภพ แจ้งแสงทอง ม. 1/3 2022-05-27 06:39:56 ผ่าน