fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สังคมพาเพลิน ( ครูสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สังคมพาเพลิน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 31625 เด็กหญิงเบญจมาศ สันตติพงศ์ ม. 1/7 2022-05-24 17:28:31 ผ่าน
2. 31620 เด็กหญิงณัฏฐณิชา นวลน้อย ม. 1/7 2022-05-24 17:35:00 ผ่าน
3. 30888 เด็กชายนนทวัฒน์ สถิตย์กสิกรรม ม. 2/4 2022-05-24 17:35:22 ผ่าน
4. 31628 เด็กหญิงปิยะมินทร์ ศิริเลิศ ม. 1/7 2022-05-24 17:37:30 ผ่าน
5. 30880 เด็กชายชินภัทร เอื้อตระกูล ม. 2/4 2022-05-24 17:39:20 ผ่าน
6. 31623 เด็กหญิงนภัสวรรณ ดอกประโคน ม. 1/7 2022-05-24 17:41:26 ผ่าน
7. 30506 เด็กหญิงพวงรัตน์ ศิริเลิศ ม. 3/8 2022-05-24 17:49:38 ผ่าน
8. 31501 เด็กหญิงญาณิศา วิงวอน ม. 1/4 2022-05-24 17:50:00 ผ่าน
9. 31479 เด็กชายแทนคุณ คงอยู่ ม. 1/4 2022-05-24 17:50:37 ผ่าน
10. 30495 เด็กหญิงกมลพรรณ สายกรสุน ม. 3/8 2022-05-24 17:53:16 ผ่าน
11. 31757 เด็กชายฐานุสรณ์ สุวรรณรินทร์ ม. 1/11 2022-05-24 17:54:22 ผ่าน
12. 31565 เด็กชายภัทรภณ ถาวรตระการ ม. 1/6 2022-05-24 17:55:08 ผ่าน
13. 30494 เด็กหญิงกนกวรรณ ศักดิ์วิจิตร์เดชา ม. 3/8 2022-05-24 17:55:56 ผ่าน
14. 30251 เด็กชายสุมานัส มะลิวัลย์ ม. 3/2 2022-05-24 17:56:33 ผ่าน
15. 30487 เด็กชายพหุศักดิ์ เป็นพุ่ม ม. 3/8 2022-05-24 18:00:40 ผ่าน
16. 31729 เด็กชายธิติ อินวกูล ม. 1/10 2022-05-24 18:21:29 ผ่าน
17. 31360 เด็กชายรติภาคย์ แพสุพัฒน์ ม. 1/1 2022-05-24 18:22:59 ผ่าน
18. 31401 เด็กชายชนพล สุตคาน ม. 1/2 2022-05-24 18:23:50 ผ่าน
19. 31778 เด็กหญิงคุณรักเงิน ทนทาน ม. 1/11 2022-05-24 18:31:10 ผ่าน
20. 31010 เด็กชายพงศ์ภัค จักรวาฬนรสิงห์ ม. 2/7 2022-05-27 11:53:41 ผ่าน
21. 31624 เด็กหญิงนิชาภัทร คำแหง ม. 1/7 2022-06-10 08:36:35 ผ่าน
22. 31490 เด็กชายอนณ พุ่มจันทร์ ม. 1/4 2022-06-10 08:40:52 ผ่าน