fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ชีวิตติด(CK)​ป๊อป 2 ( ครูปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ชีวิตติด(CK)​ป๊อป 2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29601 นางสาวอนันตญา บุญอนันต์ ม. 4/3 2022-05-24 15:24:16 ผ่าน
2. 29592 นางสาวพีระยา บุญช่วยเหลือ ม. 4/3 2022-05-24 15:24:26 ผ่าน
3. 29593 นางสาวมนัสพร ร่มโพธิ์ ม. 4/9 2022-05-24 15:24:37 ผ่าน
4. 31801 นางสาวนภสร การัมย์ ม. 4/3 2022-05-24 15:25:08 ไม่ผ่าน
5. 29514 นางสาวขวัญพัฒน์ สพรั่งผล ม. 4/3 2022-05-24 15:25:21 ผ่าน
6. 29588 นางสาวปรีย์วรา วงศ์รักษ์ ม. 4/3 2022-05-24 15:25:30 ผ่าน
7. 29596 นางสาวศิรภัสสร หิรัญรักษ์ ม. 4/3 2022-05-24 15:25:44 ผ่าน
8. 29600 นางสาวสุพัชชา สุวรรณฉวี ม. 4/2 2022-05-24 15:25:56 ผ่าน
9. 29202 นางสาวจีรนันท์ ค้ำจุน ม. 5/4 2022-05-24 15:26:08 ผ่าน
10. 29206 นางสาวทัศนันย์ สมนึก ม. 5/8 2022-05-24 15:26:25 ผ่าน
11. 31222 นางสาวกฤติยา วงษ์บุบผา ม. 5/4 2022-05-24 15:26:37 ผ่าน
12. 31836 นางสาวสิริญากรณ์ การสมมุติ ม. 5/4 2022-05-24 15:27:58 ผ่าน
13. 31838 นางสาวเขมัสศิริ เทียนวิหาร ม. 5/4 2022-05-24 15:28:12 ผ่าน
14. 29216 นางสาววศินี เช่นรัมย์ ม. 5/8 2022-05-24 15:28:27 ผ่าน
15. 29215 นางสาวรุจิรัตน์ หนาแน่น ม. 5/1 2022-05-24 15:28:37 ผ่าน
16. 31209 นางสาวพิรดา ศรีเฉลิม ม. 5/1 2022-05-24 15:28:48 ผ่าน
17. 29000 นางสาวเกษมณี รำพึงกิจ ม. 5/1 2022-05-24 15:28:58 ผ่าน
18. 28998 นางสาวกษมาพร ยินดี ม. 5/4 2022-05-24 15:29:09 ผ่าน
19. 28994 นายวศิน ไกรวาส ม. 5/4 2022-05-24 15:29:18 ผ่าน
20. 29724 นายกรวัฒน์ ตันติรักษ์โรจน์ ม. 4/5 2022-05-24 17:14:04 ผ่าน