fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ชีวิตติด(CK)​ป๊อป 1 ( ครูทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ชีวิตติด(CK)​ป๊อป 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28835 นางสาวปภาวี ไข่ติยากุล ม. 6/1 2022-05-24 15:18:06 รอประเมิน
2. 28838 นางสาวรวินท์นิภา เที่ยงแท้ ม. 6/1 2022-05-24 15:18:17 รอประเมิน
3. 28831 นางสาวชุติกาญจน์ จันทรสูตร ม. 6/1 2022-05-24 15:18:26 รอประเมิน
4. 28828 นางสาวชญานิน ยิ้มงาม ม. 6/1 2022-05-24 15:18:35 รอประเมิน
5. 28837 นางสาวพิชชาพร มีบุญ ม. 6/1 2022-05-24 15:18:49 รอประเมิน
6. 28505 นางสาวพิมพ์พิมล ลอดอุปโป ม. 6/2 2022-05-24 15:19:08 รอประเมิน
7. 28488 นางสาวขวัญหทัย ชีไธสง ม. 6/2 2022-05-24 15:19:20 รอประเมิน
8. 29662 นางสาวกชพร ศิริคุณ ม. 4/3 2022-05-24 15:19:33 รอประเมิน
9. 29797 นางสาวสิรินันท์ ปัสโส ม. 4/3 2022-05-24 15:20:05 รอประเมิน
10. 29667 นางสาวธัญชนก ศักดา ม. 4/8 2022-05-24 15:20:30 รอประเมิน
11. 29916 นางสาวพิชญาภา บุญแฟง ม. 4/8 2022-05-24 15:20:42 รอประเมิน
12. 28800 นางสาวศิริรักษ์ คณะผล ม. 6/1 2022-05-24 15:20:54 รอประเมิน
13. 28803 นางสาวอัญชิสา เจริญพร ม. 6/4 2022-05-24 15:21:10 รอประเมิน
14. 29561 นางสาวสิรินทรา ทัศมาลัย ม. 4/2 2022-05-24 15:21:38 รอประเมิน
15. 29549 นางสาวนันท์นภัส อ่อนศรี ม. 4/6 2022-05-24 15:21:56 รอประเมิน
16. 29595 นางสาววิชญาดา อยู่สมศรี ม. 4/2 2022-05-24 15:22:15 รอประเมิน
17. 29602 นางสาวอรนันท์ นามไพร ม. 4/4 2022-05-24 15:22:31 รอประเมิน
18. 29598 นางสาวศิริลักษณ์ บุญตั้งแต่ง ม. 4/9 2022-05-24 15:22:47 รอประเมิน
19. 29765 นายกิตติธัช การเอนก ม. 4/3 2022-05-24 16:19:31 รอประเมิน