fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : แคคตัส ( ครูวิไลภรณ์ อินป้อ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : แคคตัส

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 31183 เด็กหญิงฐิติวรดา เจริญรวย ม. 2/11 2022-05-24 16:43:38 รอประเมิน
2. 31043 เด็กชายณัฐภัทร อ้อนชัยภูมิ ม. 2/8 2022-05-24 16:48:29 รอประเมิน
3. 31060 เด็กหญิงขวัญข้าว คำพิทุย ม. 2/8 2022-05-24 16:50:29 รอประเมิน
4. 31334 เด็กชายศุภณัฐ สายแก้ว ม. 1/14 2022-05-24 16:55:26 รอประเมิน
5. 30425 เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทร์ตรี ม. 3/6 2022-05-24 16:56:04 รอประเมิน
6. 31557 เด็กชายชาญวิทย์ อภิญ ม. 1/6 2022-05-24 16:59:12 รอประเมิน
7. 31342 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ดีหมั่น ม. 1/14 2022-05-24 16:59:18 รอประเมิน
8. 31346 เด็กหญิงปทิตตา นามสนิท ม. 1/14 2022-05-24 17:00:11 รอประเมิน
9. 31338 เด็กหญิงกวิสรา ปั่นทรัพย์ ม. 1/14 2022-05-24 17:00:56 รอประเมิน
10. 30415 เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ ลีวงศ์เจริญ ม. 3/6 2022-05-24 17:01:42 รอประเมิน
11. 31196 เด็กหญิงวิราศินีย์ คำอินทร์ ม. 2/11 2022-05-24 17:02:03 รอประเมิน
12. 31196 เด็กหญิงวิราศินีย์ คำอินทร์ ม. 2/11 2022-05-24 17:02:31 รอประเมิน
13. 31586 เด็กหญิงภัทรศยา วิทยานุกรณ์ ม. 1/6 2022-05-24 17:03:49 รอประเมิน
14. 30836 เด็กหญิงสาธิตา ศิริธรรมวัตร ม. 2/2 2022-05-24 17:04:50 รอประเมิน
15. 30268 เด็กหญิงวริศรา วงศ์นพรัตน์ ม. 3/2 2022-05-24 18:13:56 รอประเมิน
16. 30265 เด็กหญิงภัทรวดี แก้วพิกุล ม. 3/2 2022-05-24 18:14:55 รอประเมิน
17. 31148 เด็กหญิงพรลภัส สาครเสถียร ม. 2/10 2022-05-24 18:19:12 รอประเมิน
18. 30238 เด็กชายณภัทร กลิ่นหอม ม. 3/2 2022-05-24 18:20:13 รอประเมิน
19. 31573 เด็กชายอิทธิกร เกิดลาภผล ม. 1/6 2022-05-24 18:21:52 รอประเมิน
20. 31547 เด็กหญิงรวีนันท์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ ม. 1/5 2022-05-26 21:23:29 รอประเมิน