fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : E-Sport : ROV ( ครูวนิดา เนียมพิทักษ์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : E-Sport : ROV

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 31133 เด็กชายพิพิธพล รอดเรือง ม. 2/10 2022-05-24 16:40:15 ผ่าน
2. 31325 เด็กชายฐิติโชติ ธนาภรณ์ ม. 1/14 2022-05-24 16:40:16 ผ่าน
3. 30086 เด็กชายแทนคุณ ไกรพงษ์ ม. 3/13 2022-05-24 16:40:19 ผ่าน
4. 31324 เด็กชายฐเดช ยมจันทร์ ม. 1/14 2022-05-24 16:40:23 ผ่าน
5. 31560 เด็กชายนันทกร ขอเพิ่มกลาง ม. 1/6 2022-05-24 16:40:25 ผ่าน
6. 30892 เด็กชายรณกร ขัดเกลา ม. 2/4 2022-05-24 16:40:26 ผ่าน
7. 30557 เด็กชายเชิงชาย พูลเปื่ยม ม. 3/10 2022-05-24 16:40:27 ผ่าน
8. 29647 นายณัฐดนัย ผกาเเก้ว ม. 4/5 2022-05-24 16:40:37 ผ่าน
9. 30724 เด็กชายฐากูร หวานสนิท ม. 2/14 2022-05-24 16:40:42 ผ่าน
10. 30040 เด็กชายกฤติมา ไกรวาส ม. 3/11 2022-05-24 16:40:43 ผ่าน
11. 31449 เด็กชายพชร ตันเฮง ม. 1/3 2022-05-24 16:40:45 ผ่าน
12. 29887 นายจิรพัส โอทาน ม. 4/3 2022-05-24 16:40:48 ผ่าน
13. 31492 เด็กชายอาทิตย์ แสงทอง ม. 1/4 2022-05-24 16:40:54 ผ่าน
14. 30204 เด็กชายอัสนี ฐิติเมฆินทร์ ม. 3/1 2022-05-24 16:41:01 ผ่าน
15. 30275 เด็กชายคณิสร ดีเจริญไชยะกุล ม. 3/3 2022-05-24 16:41:02 ผ่าน
16. 30134 เด็กชายอัครพนธ์ เหลือพงษ์ ม. 3/14 2022-05-24 16:41:03 ผ่าน
17. 30717 เด็กหญิงวรณัน แสนสุธรรม ม. 2/13 2022-05-24 16:41:04 ผ่าน
18. 31692 เด็กชายศุภชัย ชื่นศิริ ม. 1/9 2022-05-24 16:41:19 ผ่าน
19. 30196 นายธีรภัทร รัตนะ ม. 3/1 2022-05-24 16:41:32 ผ่าน
20. 30931 เด็กชายปุณณชัย ดียั่งยืน ม. 2/5 2022-05-24 16:41:32 ผ่าน
21. 30326 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ คล้ายคลึง ม. 3/4 2022-05-24 16:41:33 ผ่าน
22. 30516 เด็กชายจิตวัต คล่องใจ ม. 3/9 2022-05-24 16:41:47 ผ่าน
23. 30245 เด็กชายธีรพงศ์ แทนทด ม. 3/2 2022-05-24 16:41:56 ผ่าน
24. 30291 เด็กชายรชต มงคลเอี่ยม ม. 3/3 2022-05-24 16:42:15 ผ่าน
25. 31327 เด็กชายธนกร ทิพเจริญ ม. 1/14 2022-05-24 16:43:28 ผ่าน
26. 30692 เด็กชายธีรพันธุ์ แก้วตรีวงษ์ ม. 2/13 2022-05-24 16:55:03 ผ่าน
27. 30808 เด็กชายภาณุพงษ์ พงศ์พัฒนโสภณ ม. 2/2 2022-06-07 17:13:47 ผ่าน