fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : จิตอาสาพัฒนาชีวิต ( ครูเตือนใจ สมคิด )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : จิตอาสาพัฒนาชีวิต

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30775 เด็กหญิงชนัญชิตา ฐานะกิจ ม. 2/1 2022-05-24 16:51:52 ผ่าน
2. 30765 เด็กชายพระเอก สุวรรณพิทักษ์ ม. 2/1 2022-05-24 16:53:23 ผ่าน
3. 30794 เด็กหญิงศิรภัสสร ประสงใด ม. 2/1 2022-05-24 16:57:01 ผ่าน
4. 30782 เด็กหญิงปวันรัตน์ สุกใส ม. 2/1 2022-05-24 16:57:10 ผ่าน
5. 31391 เด็กหญิงเสาวภา ปรีชาไพร ม. 1/1 2022-05-24 17:09:32 ผ่าน
6. 30784 เด็กหญิงพนิดา ปกป้อง ม. 2/1 2022-05-24 17:09:56 ผ่าน
7. 31760 เด็กชายณัฐวุฒิ วิภูษณะ ม. 1/11 2022-05-24 17:10:22 ผ่าน
8. 31476 เด็กชายกวินภพ เอี่ยมขำ ม. 1/4 2022-05-24 17:10:57 ผ่าน
9. 31766 เด็กชายปุญญพัตน์ มะลิวัล ม. 1/11 2022-05-24 17:19:30 ผ่าน
10. 29091 นางสาวภัทรสุดา ถาวรตระการ ม. 5/7 2022-05-24 17:19:41 ผ่าน
11. 31677 เด็กชายณัฐภัทร เจริญพงษ์ ม. 1/9 2022-05-24 17:28:40 ผ่าน
12. 30781 เด็กหญิงนีรชา ประสมศรี ม. 2/1 2022-05-24 17:29:00 ผ่าน
13. 30725 เด็กชายธนัช เจริญวงศ์ ม. 2/14 2022-05-24 17:29:23 ผ่าน
14. 31769 เด็กชายไพฑูรย์ รัตนวิจิตร ม. 1/11 2022-05-24 17:29:30 ผ่าน
15. 29699 นายพีรพัฒน์ จันธยัก ม. 4/7 2022-05-24 17:32:34 ผ่าน
16. 29702 นายวทันยู ตรึกตรอง ม. 4/7 2022-05-24 17:32:39 ผ่าน
17. 29569 นายธนวัฒน์ แท่งทอง ม. 4/7 2022-05-24 17:34:11 ผ่าน
18. 29818 นายรัชชานนท์ วรโรจนศิริ ม. 4/7 2022-05-24 17:34:45 ผ่าน
19. 30759 เด็กชายธนกร บุญแข็ง ม. 2/1 2022-05-24 21:50:02 ผ่าน
20. 30768 เด็กชายวีรภัทร ลาภผล ม. 2/1 2022-05-24 21:55:06 ผ่าน
21. 29751 นางสาวปรียาพร ยั่งยืน ม. 2/5 2022-06-07 14:41:38 ผ่าน
22. 29096 นางสาวสุวรรญา ปาละ ม. 5/8 2022-06-10 08:07:09 ผ่าน