fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Bookworm (หนอนหนังสือ) ( ครูนันทพร เตศิริ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Bookworm (หนอนหนังสือ)

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28768 นายธนกฤต เบญจาทิกุล ม. 6/3 2022-05-24 16:42:06 รอประเมิน
2. 28792 นางสาวภัทราพร อภิญ ม. 6/4 2022-05-24 16:45:17 รอประเมิน
3. 28801 นางสาวสุชาวดี ยินดี ม. 6/1 2022-05-24 16:46:40 รอประเมิน
4. 28769 นายธนวิชญ์ ปั่นทรัพย์ ม. 6/1 2022-05-24 16:47:35 รอประเมิน
5. 28605 นายกรัณย์พล สิทธิบุศย์ ม. 6/4 2022-05-24 16:53:32 รอประเมิน
6. 28774 นายภานุมาส แนมนิล ม. 6/4 2022-05-24 16:55:12 รอประเมิน
7. 29233 นายปวริศ สุขประเสริฐ ม. 5/6 2022-05-24 17:07:23 รอประเมิน
8. 29243 นายอมรเทพ พรมน้ำ ม. 5/9 2022-05-24 17:07:29 รอประเมิน
9. 31203 นางสาวศิรดา อินธิราข ม. 4/4 2022-05-24 17:52:34 รอประเมิน
10. 29528 นายเปรม ปิติธีรภาพ ม. 4/6 2022-05-24 17:53:51 รอประเมิน
11. 29469 นายปภาวิน ศรีสารคาม ม. 4/6 2022-05-24 17:54:01 รอประเมิน
12. 29524 นายต้องตะวัน บุญยั่งยืน ม. 4/6 2022-05-24 17:56:45 รอประเมิน
13. 29237 นายภูริภัทร พงษ์แพทย์ ม. 5/6 2022-05-24 17:59:09 รอประเมิน
14. 28383 นายณัฐวุฒิ เหล่าชินชาติ ม. 6/2 2022-05-24 17:59:41 รอประเมิน
15. 29652 นายปิติ รอดเชียง ม. 4/3 2022-05-24 18:00:20 รอประเมิน
16. 28721 นายวัศพล ล้อมของ ม. 6/7 2022-05-26 15:18:52 รอประเมิน