fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ถ่ายภาพตามอารมณ์ ( ครูรัชตา เกาะเสม็ด )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ถ่ายภาพตามอารมณ์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30750 เด็กหญิงภัทรวดี หวานเสนาะ ม. 2/14 2022-05-24 16:49:29 ผ่าน
2. 29298 นายพงศกร ธรรมสนิท ม. 5/7 2022-05-24 16:55:06 ผ่าน
3. 29227 นายณัฐภัทร ใจบุญ ม. 5/7 2022-05-24 16:55:18 ผ่าน
4. 29222 นายจิรพัฒน์ ผ่อนให้ ม. 5/7 2022-05-24 16:55:53 ผ่าน
5. 31109 เด็กหญิงพิชา มาลัยวงศ์ ม. 2/9 2022-05-24 16:56:13 ผ่าน
6. 30963 เด็กชายชวนากร ไกรแก้ว ม. 2/6 2022-05-24 16:57:03 ผ่าน
7. 31115 เด็กหญิงรมิดา พิสสวง ม. 2/9 2022-05-24 16:57:13 ผ่าน
8. 31105 เด็กหญิงเบญญาภา จริตงาม ม. 2/9 2022-05-24 16:57:21 ผ่าน
9. 31050 เด็กชายนันทภพ มังอุ่ม ม. 2/8 2022-05-24 16:59:59 ผ่าน
10. 31050 เด็กชายนันทภพ มังอุ่ม ม. 2/8 2022-05-24 17:00:07 ผ่าน
11. 31069 เด็กหญิงพิริยา มีสมสินธุ์ ม. 2/8 2022-05-24 17:01:41 ผ่าน
12. 30960 เด็กชายเจษฎา จันทร์พราหมณ์ ม. 2/6 2022-05-24 17:02:07 ผ่าน
13. 31285 เด็กชายชลากร อยู่สุข ม. 1/13 2022-05-24 17:03:15 ผ่าน
14. 31285 เด็กชายชลากร อยู่สุข ม. 1/13 2022-05-24 17:03:15 ผ่าน
15. 28700 นายเตชวิชญ์ มีบุญ ม. 6/7 2022-05-24 17:03:33 ผ่าน
16. 30734 เด็กหญิงกิตติยา เขียวสอาด ม. 2/14 2022-05-24 17:04:07 ผ่าน
17. 31270 เด็กหญิงเกษมณีรุจิรภา วงศ์พิทักษ์ ม. 1/12 2022-05-24 17:07:15 ผ่าน
18. 30518 เด็กชายชยากร ศิริเวช ม. 3/9 2022-05-24 17:08:23 ผ่าน
19. 30855 เด็กชายสุรพัศ ไกรวาส ม. 2/3 2022-05-26 21:33:01 ผ่าน
20. 31106 เด็กหญิงปณิตา งามเสงี่ยม ม. 2/9 2022-06-10 15:14:00 ผ่าน
21. 31117 เด็กหญิงวรรณกานต์ บุดดีคำ ม. 2/9 2022-06-10 15:14:15 ไม่ผ่าน