fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : คิดเลขเร็ว ( ครูยุพิน เอมเจริญ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : คิดเลขเร็ว

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28904 นายทิวากร อุ่มแสง ม. 5/5 2022-05-24 16:51:53 รอประเมิน
2. 30611 นางสาวปิยาภัสร์ วงศ์คงดี ม. 6/4 2022-05-24 17:37:44 รอประเมิน
3. 28772 นายปาณัสม์ คนเล ม. 6/4 2022-05-25 08:01:02 รอประเมิน
4. 29535 นายอมรเทพ เทพวาที ม. 4/2 2022-05-25 16:25:44 รอประเมิน