fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Happy code with game ( ครูนาวี ก้องเสนาะ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Happy code with game

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 31379 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สาครจันทร์ ม. 1/1 2022-05-24 16:41:38 รอประเมิน
2. 31372 เด็กหญิงดารินทร์ จันทเสน ม. 1/1 2022-05-24 16:44:24 รอประเมิน
3. 31364 เด็กหญิงกัญญาสิทธิ์ สมคิด ม. 1/1 2022-05-24 16:51:00 รอประเมิน
4. 31689 เด็กชายวายุภักษ์ ยิ่งเมือง ม. 1/9 2022-05-24 16:57:47 รอประเมิน
5. 31453 เด็กหญิงกมลวัทน์ เยอเบาะ ม. 1/3 2022-05-24 17:10:08 รอประเมิน
6. 31708 เด็กหญิงมาดา เนียมหอม ม. 1/9 2022-05-24 17:23:51 รอประเมิน
7. 31549 เด็กหญิงสิริภัทร ผิวใบคำ ม. 1/5 2022-05-24 17:34:52 รอประเมิน
8. 31535 เด็กหญิงเกษิณี สุวรรณจันทร์ ม. 1/5 2022-05-24 17:36:52 รอประเมิน
9. 31534 เด็กหญิงกานต์ธิดา กองสุข ม. 1/5 2022-05-24 17:40:10 รอประเมิน
10. 31413 เด็กหญิงกนกพร เมตตา ม. 1/2 2022-05-24 17:40:54 รอประเมิน
11. 31552 เด็กหญิงหทัยชนก นาคตระกูล ม. 1/5 2022-05-24 17:42:28 รอประเมิน
12. 31602 เด็กชายธนพัฒน์ นิวัฒน์ ม. 1/7 2022-05-24 17:44:20 รอประเมิน
13. 31537 เด็กหญิงธนภรณ์ สมคิด ม. 1/5 2022-05-24 17:45:52 รอประเมิน
14. 30927 เด็กชายนิติธร ยะนิล ม. 2/5 2022-05-24 17:47:53 รอประเมิน
15. 31546 เด็กหญิงภัทรสุดา ลิ้มสุวรรณ์ ม. 1/5 2022-05-24 17:48:12 รอประเมิน
16. 30757 เด็กหญิงสุพิชญา แก้วไทย ม. 2/14 2022-05-24 17:48:28 รอประเมิน
17. 31551 เด็กหญิงสุธินันท์ คืนดี ม. 1/5 2022-05-24 17:50:05 รอประเมิน
18. 30954 เด็กหญิงวรรณิศา อ่อนศรี ม. 2/5 2022-05-24 17:50:21 รอประเมิน
19. 31538 เด็กหญิงธนภรณ์ พลายสา ม. 1/5 2022-05-24 17:50:49 รอประเมิน
20. 31071 เด็กหญิงภัทรวดี เย็นสนาน ม. 2/8 2022-05-24 17:50:58 รอประเมิน
21. 31523 เด็กชายปวริศร มณีวงษ์ ม. 1/5 2022-06-07 22:15:10 รอประเมิน