fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สภานักเรียน ( ครูสุรัสวดี สุขยิ่ง )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สภานักเรียน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29267 นายภีมพล ผาสุขยืด ม. 5/1 2022-09-15 22:02:10 ผ่าน
2. 29294 นายณัฐิวุฒิ ตรึกตรอง ม. 5/1 2022-09-24 13:57:23 ผ่าน
3. 29696 นายพพร ปัทมสุขสุคนธ์ ม. 4/4 2022-09-24 13:57:36 ผ่าน
4. 28921 นางสาวชุติกาญจน์ แซ่โก ม. 5/2 2022-09-24 13:57:45 ผ่าน
5. 28916 นางสาวกรกนก เฉลียว ม. 5/2 2022-09-24 13:58:00 ผ่าน
6. 29324 นางสาวอภิชญา จันทร์หอม ม. 5/1 2022-09-24 13:58:15 ผ่าน
7. 28904 นายทิวากร อุ่มแสง ม. 5/5 2022-09-24 13:58:30 ผ่าน
8. 28907 นายยุคนธร คณฑา ม. 5/2 2022-09-24 13:58:42 ผ่าน
9. 28938 นางสาวสุทัตตา สุคันธวณิช ม. 5/1 2022-09-24 13:58:53 ผ่าน
10. 30182 นางสาวอารยา สุดพุ่ม ม. 5/1 2022-09-24 14:00:09 ผ่าน
11. 28920 นางสาวชณัฎชา พนมสินธ์ุ ม. 5/8 2022-09-24 14:00:52 ผ่าน
12. 28940 นางสาวอาทิตยา ถาวรชัยสิทธิ์ ม. 5/1 2022-09-24 14:02:45 ผ่าน
13. 28935 นางสาวพรรธน์ชญมน ศักดาเพชรศิริ ม. 5/10 2022-09-24 14:03:08 ผ่าน
14. 28912 นายศุภเชฏฐ์ ฐานะกิจ ม. 5/2 2022-09-24 14:03:17 ผ่าน
15. 30415 เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ ลีวงศ์เจริญ ม. 3/6 2022-09-24 14:03:28 ผ่าน
16. 30425 เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทร์ตรี ม. 3/6 2022-09-24 14:03:40 ผ่าน
17. 28931 นางสาวภคนันท์ สำราญฤทุกข์ ม. 5/8 2022-09-24 14:04:08 ผ่าน
18. 28922 นางสาวณัฎฐณิชา หวานเสนาะ ม. 5/1 2022-09-24 14:04:24 ผ่าน
19. 29775 นายศิริเทพ เชื้อกสิกรรม ม. 4/8 2022-09-24 14:04:33 ผ่าน
20. 28926 นางสาวประกายทิพย์ ทองสุข ม. 5/6 2022-09-24 14:04:44 ผ่าน
21. 28903 นายชนันธร ประทีปทอง ม. 5/2 2022-09-24 14:04:53 ผ่าน
22. 28918 นางสาวกฤตติพร ศิริสวัสดิ์ ม. 5/2 2022-09-24 14:05:03 ผ่าน
23. 28925 นางสาวธัญญาภรณ์ ธาราดล ม. 5/2 2022-09-24 14:05:14 ผ่าน
24. 29188 นายธีรภัทร์ คำต่อตั้ง ม. 5/8 2022-09-24 14:05:24 ผ่าน
25. 29014 นางสาวมาติกา นุสาโล ม. 5/2 2022-09-24 14:05:43 ผ่าน
26. 28936 นางสาวสุกัญญา ศรีหงษ์ ม. 5/2 2022-09-24 14:05:53 ผ่าน