fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : KLUR KLAENG ยุววาณิช ( ครูสุภาพร เตชะผล )


ทำแซนด์วิชขายที่เกลอแกลง

ทำแซนด์วิชขายที่เกลอแกลง

ผลงานนักเรียน

เรียนรู้การชงกาแฟ

เรียนรู้การชงกาแฟ

ต้อนรับแขกวันเปิดร้านเกลอแกลง

เรียนรู้การชงกาแฟ

เรียนรู้การชงกาแฟ

เรียนรู้การชงกาแฟ
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : KLUR KLAENG ยุววาณิช

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28567 นายธรรมรัตน์ บุญยงค์ ม. 5/7 2022-05-24 11:42:04 ผ่าน
2. 31231 นายณัฐวุฒิ เบ้าสูงเนิน ม. 5/7 2022-05-24 11:42:27 ผ่าน
3. 31232 นายธนกร เกิดศักดิ์สิทธิ์ ม. 5/7 2022-05-24 11:42:39 ผ่าน
4. 31233 นายบุญฤทธิ์ กิจจาปารมี ม. 5/7 2022-05-24 11:42:57 ผ่าน
5. 31234 นายรัชชานนท์ กองทรัพย์ ม. 5/7 2022-05-24 11:43:11 ผ่าน
6. 31235 นายอริยภัทร มั่งคั่ง ม. 5/7 2022-05-24 11:43:25 ผ่าน
7. 29009 นางสาวนุชนาถ สมรมิตร ม. 5/7 2022-05-24 11:43:48 ผ่าน
8. 29123 นางสาวชนนิกานต์ ไพบูลย์ ม. 5/7 2022-05-24 11:44:28 ผ่าน
9. 29211 นางสาวพิมพ์นารา เสน่ห์ ม. 5/7 2022-05-24 11:44:43 ผ่าน
10. 31236 นางสาวจิรนันท์ สมบุรณ์ ม. 5/7 2022-05-24 11:44:58 ผ่าน
11. 31237 นางสาวสุวิมล มุกดาสนิท ม. 5/7 2022-05-24 11:45:12 ผ่าน
12. 31824 นางสาวรดามณี จันทร์เจริญ ม. 4/7 2022-05-24 11:45:59 ผ่าน
13. 29550 นางสาวบุณยธิดา แก่นสงค์ ม. 4/7 2022-05-24 11:46:26 ผ่าน
14. 29859 นายรชต สีขาว ม. 4/7 2022-05-24 11:46:54 ผ่าน
15. 27740 นายศุภวัฒน์ เจริญวงศ์ ม. 5/9 2022-05-24 14:38:55 ผ่าน
16. 31242 นายเพทาย สาหินกอง ม. 5/9 2022-05-24 14:39:23 ผ่าน
17. 29737 นายสุกฤษฎิ์ เจือจุน ม. 4/7 2022-05-24 15:14:00 ผ่าน
18. 29732 นายภควัฒน ปรางจันทร์ ม. 4/7 2022-05-24 15:14:13 ผ่าน
19. 29761 นางสาวอรเทพิน ปิดตาระโพธิ์ ม. 4/7 2022-05-24 15:14:55 ผ่าน
20. 29046 นางสาวปัณฑารีย์ เครือวัลย์ ม. 5/7 2022-05-25 07:33:59 ผ่าน