fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สวนพฤกษศาสตร์ (การดองพืช) ( ครูสุภารัตน์ กรมแสง )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สวนพฤกษศาสตร์ (การดองพืช)

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29309 นางสาวชัยรัมภา เจริญสุข ม. 5/1 2022-05-20 10:00:47 รอประเมิน
2. 29351 นางสาวพิชญา มีบุญ ม. 5/1 2022-05-20 10:01:00 รอประเมิน
3. 29325 นางสาวอาภาสิริ วรรณศิริ ม. 5/1 2022-05-20 10:01:13 รอประเมิน
4. 29326 นางสาวอุษณิษา แพงโสภา ม. 5/1 2022-05-20 10:01:25 รอประเมิน
5. 29318 นางสาวรัตนรัตน์ รัตนวิจิตร ม. 5/3 2022-05-20 10:01:40 รอประเมิน
6. 29323 นางสาวสุภาวดี จันทหาร ม. 5/3 2022-05-20 10:01:50 รอประเมิน
7. 28927 นางสาวประภารัตน์ ศรีกลิ่น ม. 5/2 2022-05-20 15:09:06 รอประเมิน
8. 28921 นางสาวชุติกาญจน์ แซ่โก ม. 5/2 2022-05-20 15:09:19 รอประเมิน
9. 28916 นางสาวกรกนก เฉลียว ม. 5/2 2022-05-20 15:09:34 รอประเมิน
10. 29339 นางสาวจิรัชญา บำรุง ม. 5/2 2022-05-20 15:09:47 รอประเมิน
11. 29340 นางสาวชญานิน เครือวัลย์ ม. 5/2 2022-05-20 15:10:01 รอประเมิน
12. 29346 นางสาวณิชาภัทร ชีนาร์ ม. 5/2 2022-05-20 15:10:21 รอประเมิน
13. 29258 นางสาวรัมณียา นายกวงศ์ ม. 5/3 2022-05-23 11:08:30 รอประเมิน
14. 31211 นายเดชาธร รวดเร็ว ม. 5/3 2022-05-23 11:08:40 รอประเมิน
15. 29344 นางสาวณัฐณิชา ชักชวน ม. 5/1 2022-05-24 13:32:53 รอประเมิน
16. 29007 นางสาวนภัสสร มุกดาสนิท ม. 5/2 2022-05-24 13:34:37 รอประเมิน
17. 29004 นางสาวณัฐฌา ขอเพิ่มกลาง ม. 5/2 2022-05-24 13:34:50 รอประเมิน
18. 29328 นายกฤตนู รัตนพงศ์ ม. 5/2 2022-05-24 14:17:28 รอประเมิน
19. 29320 นางสาววริศรา ลือชัยราม ม. 5/5 2022-05-24 16:40:50 รอประเมิน
20. 29305 นางสาวจิตรวรรณ อ่อนนิ่ม ม. 5/2 2022-05-24 16:53:14 รอประเมิน