fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Klaeng Poll ( ครูอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Klaeng Poll

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 31621 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ดิ่งกลาง ม. 1/7 2022-05-24 22:30:50 รอประเมิน
2. 30419 เด็กหญิงปราณปรียา แบบสุวรรณ ม. 3/6 2022-05-25 08:14:10 รอประเมิน
3. 31517 เด็กชายจักรกฤษณ์ วิจิตรศิลป ม. 1/5 2022-05-25 13:20:30 รอประเมิน
4. 30468 เด็กหญิงรจนา ชุนลี ม. 3/7 2022-05-25 16:58:57 รอประเมิน
5. 30469 เด็กหญิงวิไลวรรณ เจริญยิ่ง ม. 3/7 2022-05-26 08:52:37 รอประเมิน
6. 30465 เด็กหญิงพรรณปพร จันทร์พราหมณ์ ม. 3/7 2022-05-26 09:04:29 รอประเมิน
7. 30454 เด็กหญิงชนาพร พานทอง ม. 3/7 2022-05-26 09:06:01 รอประเมิน
8. 29760 เด็กหญิงเสาวนีย์ พันธุ์นาค ม. 3/7 2022-05-26 09:06:24 รอประเมิน
9. 30051 เด็กชายชาติวัฒน์ คล้ายคลึง ม. 3/11 2022-05-26 11:40:19 รอประเมิน
10. 30044 เด็กชายเก่งกาจ จูมทอง ม. 3/11 2022-05-26 11:53:19 รอประเมิน
11. 30977 เด็กชายภาณุพงศ์ กระสังข์ ม. 2/6 2022-05-26 13:10:57 รอประเมิน
12. 30962 เด็กชายชยังกูร จารุหา ม. 2/6 2022-05-26 13:12:07 รอประเมิน
13. 30048 เด็กชายเฉลิมรัฐ คงภักดี ม. 3/11 2022-05-26 15:23:07 รอประเมิน
14. 31642 เด็กชายณิธาน พงษ์สุข ม. 1/8 2022-05-26 20:07:05 รอประเมิน
15. 31639 เด็กชายณัฐพล นามสนิท ม. 1/8 2022-05-27 07:43:22 รอประเมิน
16. 31515 เด็กชายกนกศักดิ์ บุญยิ่ง ม. 1/5 2022-05-27 08:45:19 รอประเมิน
17. 31644 เด็กชายแทนคุณ รัตนวิจิตร์ ม. 1/8 2022-05-27 10:23:32 รอประเมิน
18. 30571 เด็กชายศิระพงศ์ คมสัน ม. 3/10 2022-05-27 11:33:48 รอประเมิน
19. 31090 เด็กชายพงศธร ทองกำเนิด ม. 2/9 2022-05-27 14:15:29 รอประเมิน