fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : อุตสาหกรรม ( ครูอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : อุตสาหกรรม

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28534 นายอภิรักษ์ งามเสงี่ยม ม. 6/7 2022-05-24 16:43:59 ผ่าน
2. 31710 เด็กหญิงศศิประภา อินพรม ม. 1/9 2022-05-24 16:48:32 ผ่าน
3. 28714 นายพีรพงศ์ สมจิตต์ ม. 6/7 2022-05-24 16:48:40 ผ่าน
4. 28712 นายพลพัฒน์ กะหมายสม ม. 6/7 2022-05-24 16:54:46 ผ่าน
5. 28713 นายพัชรพล ศิริเจริญ ม. 6/7 2022-05-24 17:03:30 ผ่าน
6. 30854 เด็กชายสุกฤษฏิ์ ระวัง ม. 2/3 2022-05-24 17:03:53 ผ่าน
7. 28719 นายลีอองคลอดส์ เดวิค ม. 6/7 2022-05-24 17:06:07 ผ่าน
8. 31395 เด็กชายกรกช ไชโย ม. 1/2 2022-05-24 17:06:23 ผ่าน
9. 28702 นายธนดล แข็งแรง ม. 6/7 2022-05-24 17:09:18 ผ่าน
10. 30351 เด็กหญิงณภัค วัฒนภูวนันท์ ม. 3/4 2022-05-24 17:11:51 ผ่าน
11. 30910 เด็กหญิงภิญญดา รัตนคุณ ม. 2/4 2022-05-24 17:12:05 ผ่าน
12. 30346 เด็กหญิงศิรประภา เพ็ชรล้วน ม. 3/4 2022-05-24 17:17:08 ผ่าน
13. 30992 เด็กหญิงพลอยชนก วรรณศิริ ม. 2/6 2022-05-24 17:17:14 ผ่าน
14. 30967 เด็กชายณัฐกร เคราะห์ดี ม. 2/6 2022-05-24 17:24:19 ผ่าน
15. 30338 เด็กหญิงณัฐนันท์ โภคา ม. 3/4 2022-05-24 19:12:32 ผ่าน
16. 30333 เด็กหญิงจุฑามาศ เกียรติกุลดิลก ม. 3/4 2022-05-25 11:27:03 ผ่าน
17. 31132 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ บุญประเสริฐ ม. 2/10 2022-05-25 20:03:22 ผ่าน
18. 31409 เด็กชายเมธัส กอเซ็ม ม. 1/2 2022-05-25 21:29:28 ผ่าน
19. 30903 เด็กหญิงทักษอร ศรีคำแหง ม. 2/4 2022-05-25 21:54:01 ผ่าน
20. 31651 เด็กชายวศิน เสมราช ม. 1/8 2022-05-26 20:18:02 ผ่าน