fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : อุตสาหกรรม ( ครูอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : อุตสาหกรรม

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28534 นายอภิรักษ์ งามเสงี่ยม ม. 6/7 2022-05-24 16:43:59 รอประเมิน
2. 31710 เด็กหญิงศศิประภา อินพรม ม. 1/9 2022-05-24 16:48:32 รอประเมิน
3. 28714 นายพีรพงศ์ สมจิตต์ ม. 6/7 2022-05-24 16:48:40 รอประเมิน
4. 28712 นายพลพัฒน์ กะหมายสม ม. 6/7 2022-05-24 16:54:46 รอประเมิน
5. 31582 เด็กหญิงปัทมวรรณ พิระทัย ม. 1/6 2022-05-24 16:55:35 รอประเมิน
6. 28713 นายพัชรพล ศิริเจริญ ม. 6/7 2022-05-24 17:03:30 รอประเมิน
7. 30854 เด็กชายสุกฤษฏิ์ ระวัง ม. 2/3 2022-05-24 17:03:53 รอประเมิน
8. 28719 นายลีอองคลอดส์ เดวิค ม. 6/7 2022-05-24 17:06:07 รอประเมิน
9. 31395 เด็กชายกรกช ไชโย ม. 1/2 2022-05-24 17:06:23 รอประเมิน
10. 28702 นายธนดล แข็งแรง ม. 6/7 2022-05-24 17:09:18 รอประเมิน
11. 30351 เด็กหญิงอลิณา ประจันทร์ ม. 3/4 2022-05-24 17:11:51 รอประเมิน
12. 30910 เด็กหญิงภิญญดา รัตนคุณ ม. 2/4 2022-05-24 17:12:05 รอประเมิน
13. 30346 เด็กหญิงศิรประภา เพ็ชรล้วน ม. 3/4 2022-05-24 17:17:08 รอประเมิน
14. 30992 เด็กหญิงพลอยชนก วรรณศิริ ม. 2/6 2022-05-24 17:17:14 รอประเมิน
15. 30967 เด็กชายณัฐกร เคราะห์ดี ม. 2/6 2022-05-24 17:24:19 รอประเมิน
16. 30338 เด็กหญิงณัฐนันท์ โภคา ม. 3/4 2022-05-24 19:12:32 รอประเมิน
17. 30333 เด็กหญิงจุฑามาศ เกียรติกุลดิลก ม. 3/4 2022-05-25 11:27:03 รอประเมิน
18. 31132 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ บุญประเสริฐ ม. 2/10 2022-05-25 20:03:22 รอประเมิน
19. 31409 เด็กชายเมธัส กอเซ็ม ม. 1/2 2022-05-25 21:29:28 รอประเมิน
20. 30903 เด็กหญิงทักษอร ศรีคำแหง ม. 2/4 2022-05-25 21:54:01 รอประเมิน
21. 31651 เด็กชายวศิน เสมราช ม. 1/8 2022-05-26 20:18:02 รอประเมิน