fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สังคมหรรษา ( ครูธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สังคมหรรษา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30823 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ไพจิตจินดา ม. 2/2 2022-05-24 17:02:38 รอประเมิน
2. 30550 เด็กหญิงศุภารัตน์ บุญเรือง ม. 3/9 2022-05-24 17:03:10 รอประเมิน
3. 30822 เด็กหญิงนภัสสร ทองโพธิ์ ม. 2/2 2022-05-24 17:08:02 รอประเมิน
4. 30546 เด็กหญิงพัชรพร แสงกระจ่าง ม. 3/9 2022-05-24 17:17:07 รอประเมิน
5. 30866 เด็กหญิงพิชชา บุญนิมิตร ม. 2/3 2022-05-24 17:31:50 รอประเมิน
6. 30813 เด็กชายสิริพงศ์ ปรีชา ม. 2/2 2022-05-24 17:33:08 รอประเมิน
7. 30827 เด็กหญิงเบญญาภา รัตนวิจิตร ม. 2/2 2022-05-24 17:37:22 รอประเมิน
8. 30835 เด็กหญิงศศิวิมล กรรมาชีพ ม. 2/2 2022-05-24 18:46:58 รอประเมิน
9. 30984 เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสนสุข ม. 2/6 2022-05-24 18:58:46 รอประเมิน
10. 30890 เด็กชายพันธวัช ไกรวาส ม. 2/4 2022-05-24 19:16:08 รอประเมิน
11. 30857 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ โอไรลี่ ม. 2/3 2022-05-24 19:30:04 รอประเมิน
12. 31794 เด็กหญิงอภิญญา สินปรุ ม. 1/11 2022-05-24 19:52:05 รอประเมิน
13. 31014 เด็กชายวชิรวิทย์ งานยางหวาย ม. 2/7 2022-05-24 20:03:17 รอประเมิน
14. 31406 เด็กชายปองปุณย์ วงษ์ทองลอย ม. 1/2 2022-05-24 20:04:24 รอประเมิน
15. 30878 เด็กหญิงอภิชญาน์ กองทรัพย์ ม. 2/3 2022-05-24 20:25:17 รอประเมิน
16. 31666 เด็กหญิงพีรยา รัตนวิจิตร ม. 1/8 2022-05-24 20:25:50 รอประเมิน
17. 31773 เด็กชายอัษฎาวุธ จันทร์มีศรี ม. 1/11 2022-05-24 20:30:36 รอประเมิน
18. 30545 เด็กหญิงพนิตตา คำไพรลินทร์ ม. 3/9 2022-05-24 20:32:40 รอประเมิน
19. 30804 เด็กชายพงศภัค ภักดีงาม ม. 2/2 2022-05-24 20:35:35 รอประเมิน
20. 30863 เด็กหญิงปณาลี นารีนุช ม. 2/3 2022-05-24 20:37:24 รอประเมิน