fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : นักสืบสายน้ำ 1 ( ครูกาญจนา หาทรัพย์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : นักสืบสายน้ำ 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30395 นายฐิติวุฒน์ ปะสิ่งชอบ ม. 3/6 2022-05-24 17:02:48 ผ่าน
2. 30413 เด็กหญิงณัฐณิชา ขวัญอโนชา ม. 3/6 2022-05-24 17:03:24 ผ่าน
3. 30412 เด็กหญิงชลธิชา ทิมะบุตร ม. 3/6 2022-05-24 17:04:04 ผ่าน
4. 30232 เด็กหญิงสุภาวดี ใบราช ม. 3/1 2022-05-24 17:10:41 ผ่าน
5. 30408 เด็กหญิงกวิสรา แว่นสอน ม. 3/6 2022-05-24 17:24:24 ผ่าน
6. 31473 เด็กหญิงสาธิตาวดี สมคิด ม. 1/3 2022-05-24 17:44:12 ผ่าน
7. 31053 เด็กชายภาคภูมิ สุนทรประเสริฐ ม. 2/8 2022-05-24 17:50:24 ผ่าน
8. 31422 เด็กหญิงนัดติการต์ บัวหอม ม. 1/2 2022-05-24 17:54:18 ผ่าน
9. 31095 เด็กชายสิรวิชญ์ สำเร็จ ม. 2/9 2022-05-24 17:55:18 ผ่าน
10. 31093 เด็กชายวีรชิต ตรึกตรอง ม. 2/9 2022-05-24 17:56:28 ผ่าน
11. 31711 เด็กหญิงศิริประภา คงเอี่ยม ม. 1/9 2022-05-24 17:58:47 ผ่าน
12. 30818 เด็กหญิงชณิกานต์ ลี้ปฐมากุล ม. 2/2 2022-05-24 17:59:14 ผ่าน
13. 31079 เด็กชายกมลภพ อุดม ม. 2/9 2022-05-24 17:59:32 ผ่าน
14. 30928 เด็กชายปฐวี วงค์คช ม. 2/5 2022-05-24 18:00:55 ผ่าน
15. 30929 เด็กชายประวินท์ พันพรหม ม. 2/5 2022-05-24 18:03:25 ผ่าน
16. 29643 นางสาวเอมิกา พุ่มพวง ม. 4/4 2022-05-24 18:32:17 ผ่าน
17. 31502 เด็กหญิงณัฐชยา วงศ์เดื่อ ม. 1/4 2022-05-24 18:34:08 ผ่าน
18. 31343 เด็กหญิงธมน วงศ์มาก ม. 1/14 2022-05-24 18:44:55 ผ่าน
19. 31775 เด็กหญิงกัญญารัตน์ อำนาจเจริญ ม. 1/11 2022-05-24 18:49:33 ผ่าน
20. 28745 นายพชรพล โพธิ์เงิน ม. 6/6 2022-05-24 18:51:11 ผ่าน
21. 29555 นางสาวรักษิณา แก้วอุไร ม. 4/2 2022-06-16 19:08:15 ผ่าน
22. 29552 นางสาวพรธิมา วาภพ ม. 4/6 2022-06-16 19:08:25 ผ่าน