fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Math Game คณิตคิดบวก ( ครูสุริยาพร นพกรเศรษฐกุล )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Math Game คณิตคิดบวก

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28657 นายณพวีร์ แก้วประเสริฐศรี ม. 6/5 2022-05-24 16:40:22 รอประเมิน
2. 30618 นายทนงศักดิ์ จันทะปะทักษ์ ม. 6/5 2022-05-24 16:43:35 รอประเมิน
3. 28381 นายเฉลิมชนม์ กิตติอรุณพันธ์ ม. 6/5 2022-05-24 16:45:17 รอประเมิน
4. 30617 นายกิตติกวิน ซ้อนกลิ่น ม. 6/5 2022-05-24 16:47:16 รอประเมิน
5. 30619 นายธนาธรณ์ ขอสุข ม. 6/5 2022-05-24 16:48:18 รอประเมิน
6. 28685 นางสาวลลิตา หมั่นการ ม. 6/5 2022-05-24 16:48:21 รอประเมิน
7. 28388 นายปรเมศรว์ นามนาค ม. 6/5 2022-05-24 16:49:12 รอประเมิน
8. 28408 นางสาวนภัสสร ชัยชล ม. 6/5 2022-05-24 16:51:09 รอประเมิน
9. 28390 นายพัสกร สิทธิเดช ม. 6/5 2022-05-24 16:52:52 รอประเมิน
10. 28698 นายณัฐิวุฒิ ใจช่วย ม. 6/5 2022-05-24 16:55:10 รอประเมิน
11. 28483 นายวิรัตน์ เบ้าทอง ม. 6/5 2022-05-24 16:56:26 รอประเมิน
12. 28729 นางสาวกัลยรัตน์ ชอบธรรม ม. 6/5 2022-05-24 16:58:19 รอประเมิน
13. 29425 นางสาวชุติมา พ่อโคตร ม. 6/5 2022-05-24 17:00:33 รอประเมิน
14. 29945 นายวงศกร กายนาคา ม. 4/7 2022-05-24 17:03:43 รอประเมิน
15. 28385 นายธนพจน์ ดีพื้น ม. 6/8 2022-05-24 17:05:26 รอประเมิน
16. 28362 นางสาวนววรรณ อายุโย ม. 6/5 2022-05-24 17:05:35 รอประเมิน
17. 28386 นายนพัตธร คําแหง ม. 6/8 2022-05-24 17:09:44 รอประเมิน
18. 28684 นางสาวรภีพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ ม. 6/6 2022-05-24 17:09:47 รอประเมิน
19. 28663 นายปฏิภาณ บุญม่วง ม. 6/10 2022-05-24 17:14:09 รอประเมิน
20. 31283 เด็กชายกิตติภัค ประกอบวัฒน์ ม. 1/13 2022-05-25 11:00:39 รอประเมิน