fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) ( ครูจีราวรรณ เกียงเอีย )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30512 เด็กหญิงสุภัสรา พันสอาด ม. 3/8 2022-05-24 16:01:20 รอประเมิน
2. 30508 เด็กหญิงเพ็ญนภา ทองสุข ม. 3/8 2022-05-24 16:01:56 รอประเมิน
3. 30510 เด็กหญิงเลิศนภา มูลสละ ม. 3/8 2022-05-24 16:02:21 รอประเมิน
4. 30490 เด็กชายวรวิช แซ่ตั๊น ม. 3/8 2022-05-24 16:03:02 รอประเมิน
5. 30496 เด็กหญิงจริญา แพงวิเศษ ม. 3/8 2022-05-24 16:03:34 รอประเมิน
6. 30547 เด็กหญิงพุทธิชา ศรีทองคำ ม. 3/9 2022-05-24 16:04:08 รอประเมิน
7. 30542 เด็กหญิงนันท์นภัส แป้นรินทร์ ม. 3/9 2022-05-24 16:04:40 รอประเมิน
8. 30378 เด็กหญิงธีมาพร ยวดยิ่ง ม. 3/5 2022-05-24 16:05:08 รอประเมิน
9. 30544 เด็กหญิงปณัฏฎา วงษาพันธ์ ม. 3/9 2022-05-24 16:05:41 รอประเมิน
10. 30543 เด็กหญิงบุษกร ทันงาม ม. 3/9 2022-05-24 16:06:16 รอประเมิน
11. 30511 เด็กหญิงศิรินทิพย์ เพ็ชรทอง ม. 3/8 2022-05-24 16:06:40 รอประเมิน
12. 30392 เด็กหญิงอัญชิสา ชลกิจ ม. 3/5 2022-05-24 16:50:01 รอประเมิน
13. 31712 เด็กหญิงสุภัชชา ยวดยิ่ง ม. 1/9 2022-05-24 16:53:11 รอประเมิน
14. 31187 เด็กหญิงธัญวัลย์ ธรรมนุวัฒน์ ม. 2/11 2022-05-24 16:56:23 รอประเมิน
15. 30390 เด็กหญิงสุนิชา มณีไสย ม. 3/5 2022-05-24 17:00:19 รอประเมิน
16. 31185 เด็กหญิงธัญชนก แหลมทอง ม. 2/11 2022-05-24 17:01:14 รอประเมิน
17. 31021 เด็กหญิงเกตน์นิภา สุดหอม ม. 2/7 2022-05-24 17:32:12 รอประเมิน
18. 31027 เด็กหญิงณัชริญา ศรีจรรยา ม. 2/7 2022-05-24 17:45:01 รอประเมิน
19. 31032 เด็กหญิงปภาวรินท์ อาจะ ม. 2/7 2022-05-24 17:46:46 รอประเมิน
20. 31019 เด็กชายอานนท์ วงศ์จันทร์ ม. 2/7 2022-05-24 17:53:51 รอประเมิน