fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : นักสืบสายน้ำ ( ครูสิริพร จินตนา )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : นักสืบสายน้ำ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30710 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์ ชุตินันทกุล ม. 2/13 2022-05-24 16:41:47 รอประเมิน
2. 30713 เด็กหญิงภัคนันท์ โชติพนัง ม. 2/13 2022-05-24 16:46:32 รอประเมิน
3. 30711 เด็กหญิงพัณณิตา มาลาฉ่ำ ม. 2/13 2022-05-24 16:47:11 รอประเมิน
4. 30719 เด็กหญิงสลิลรัชต์ ประมวล ม. 2/13 2022-05-24 16:48:51 รอประเมิน
5. 30705 เด็กหญิงฑัณฑิกา ปราณีคุณากร ม. 2/13 2022-05-24 16:52:20 รอประเมิน
6. 30715 เด็กหญิงลลิต ธเนศธรรมคุณ ม. 2/13 2022-05-24 17:07:32 รอประเมิน
7. 31772 เด็กชายอธิป เหมเวช ม. 1/11 2022-05-24 17:13:23 รอประเมิน
8. 28934 นางสาววิภาดา ฟองนวล ม. 5/5 2022-05-24 17:13:43 รอประเมิน
9. 31736 เด็กหญิงกนกวรรณ กันสาริกา ม. 1/10 2022-05-24 17:20:50 รอประเมิน
10. 30697 เด็กชายพรต จูด้วง ม. 2/13 2022-05-24 17:26:24 รอประเมิน
11. 31745 เด็กหญิงปาริฉัตต์ วงษ์แหวน ม. 1/10 2022-05-24 17:26:48 รอประเมิน
12. 31398 เด็กชายกิตติพศ นันทนพิบูล ม. 1/2 2022-05-24 17:31:57 รอประเมิน
13. 31678 เด็กชายณัฐวัฒน์ จิอู๋ ม. 1/9 2022-05-24 18:37:43 รอประเมิน
14. 30875 เด็กหญิงศุภสุตา คงอยู่ ม. 2/3 2022-05-24 18:38:49 รอประเมิน
15. 29722 นางสาวศุภิสรา รัตนวิจิตร ม. 4/6 2022-05-24 19:05:20 รอประเมิน
16. 29872 นางสาวจิณณพัต รื่นรมย์ ม. 4/6 2022-05-24 19:05:41 รอประเมิน
17. 31822 นางสาวอุไรวรรณ พิมพ์ทอง ม. 4/6 2022-05-24 19:06:04 รอประเมิน
18. 29708 นางสาวเขมิกา มงคลทิพย์ ม. 4/6 2022-05-24 19:06:17 รอประเมิน
19. 31818 นางสาวกัญสุนันท์ ฉัตรประชาสรณ์ ม. 4/6 2022-05-24 19:06:30 รอประเมิน
20. 29706 นางสาวกมลลักษณ์ ยั่งยืน ม. 4/8 2022-05-24 19:06:46 รอประเมิน
21. 30688 เด็กชายกัณภพ สุวรรณโชติ ม. 2/13 2022-06-07 17:39:57 รอประเมิน