fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : DIY Style WS. II ( ครูกีรัตยา เหง้าเทศ )


ผลิตภัณฑ์จากเศษแก้ว

ผลิตภัณฑ์จากเศษแก้ว
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : DIY Style WS. II

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29559 นางสาวศุภฤดี คณฑา ม. 4/9 2022-05-24 16:49:50 ผ่าน
2. 29541 นางสาวกุลนัดดา วิเชียรแลง ม. 4/2 2022-05-24 16:55:51 ผ่าน
3. 31070 เด็กหญิงภัคจิรา ถาวรตระการ ม. 2/8 2022-05-24 16:56:52 ผ่าน
4. 29835 นางสาวบัณฑิตา ลิ้มสุวรรณ์ ม. 4/9 2022-05-24 17:02:40 ผ่าน
5. 30337 เด็กหญิงณัฐนรี ความเพียร ม. 3/3 2022-05-24 17:03:04 ผ่าน
6. 31616 เด็กหญิงกัญญาภัค ตรึกตรอง ม. 1/7 2022-05-24 17:05:27 ผ่าน
7. 30311 เด็กหญิงอนัญพร จินวงศ์ ม. 3/3 2022-05-24 17:09:09 ผ่าน
8. 30300 นางสาวปุณยนุช ไกรนิวรณ์ ม. 3/3 2022-05-24 17:10:56 ผ่าน
9. 30867 เด็กหญิงพิชาวีร์ นวพงษ์วรศิริ ม. 2/3 2022-05-24 17:28:44 ผ่าน
10. 31034 เด็กหญิงมัณฑิรา ปานผา ม. 2/7 2022-05-24 17:28:51 ผ่าน
11. 30873 เด็กหญิงวรนิษฐา เส็งประโคน ม. 2/3 2022-05-24 17:29:53 ผ่าน
12. 31424 เด็กหญิงพิชญาภา แสงกระจ่าง ม. 1/2 2022-05-24 17:31:44 ผ่าน
13. 29669 นางสาวนฤภร รัตนวิจิตร ม. 4/2 2022-05-24 17:32:10 ผ่าน
14. 31682 เด็กชายธนิสร เพชรมาก ม. 1/9 2022-05-24 17:37:23 ผ่าน
15. 31423 เด็กหญิงปณาลี สุ้ยเสริมสิน ม. 1/2 2022-05-24 17:37:55 ผ่าน
16. 31355 เด็กชายตฤณ ทรัพย์บรรจง ม. 1/1 2022-05-24 17:38:51 ผ่าน
17. 31111 เด็กหญิงเพชรดา วงษ์โนนงิ้ว ม. 2/9 2022-05-24 17:41:09 ผ่าน
18. 31578 เด็กหญิงณิชากร รุ่งเรือง ม. 1/6 2022-05-24 17:57:36 ผ่าน