fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : DIY Style WS. ( ครูศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ )


ผลิตภัณฑ์จากเศษแก้ว

ผลิตภัณฑ์จากเศษแก้ว
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : DIY Style WS.

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29563 นางสาวอุทัยวรรณ ช่างเหล็ก ม. 4/2 2022-05-24 16:43:34 ผ่าน
2. 29558 นางสาววิมลสิริ สอิงทอง ม. 4/2 2022-05-24 16:44:38 ผ่าน
3. 29545 นางสาวณภัทร ตรึกตรอง ม. 4/2 2022-05-24 16:44:59 ผ่าน
4. 29585 นางสาวเบญญาภา บำรุง ม. 4/1 2022-05-24 16:48:51 ผ่าน
5. 29556 นางสาวรัญชิดา ความเพียร ม. 4/1 2022-05-24 16:53:23 ผ่าน
6. 31031 เด็กหญิงนรีกานต์ ความเพียร ม. 2/7 2022-05-24 16:54:56 ผ่าน
7. 29548 นางสาวนริศรา ทองใบ ม. 4/9 2022-05-24 17:24:19 ผ่าน
8. 31796 นางสาวภัทรวดี สุจริต ม. 4/1 2022-05-24 17:24:30 ผ่าน
9. 31795 นางสาวณัชชา รู้ยิ่ง ม. 4/1 2022-05-24 17:26:36 ผ่าน
10. 29537 นางสาวกชพร วิเศษมาก ม. 4/2 2022-05-24 17:34:20 ผ่าน
11. 29849 นายจิระพงศ์ วงศ์แวว ม. 4/9 2022-05-24 17:52:28 ผ่าน
12. 29851 นายธนนท์ แสนมหาชัย ม. 4/9 2022-05-24 17:52:39 ผ่าน
13. 29852 นายธนากร สินทรัพย์ ม. 4/8 2022-05-24 17:56:02 ผ่าน
14. 31823 นายคริษฐ์วิชญ์ ธรรมศิริ ม. 4/7 2022-05-24 17:58:19 ผ่าน
15. 29784 นางสาวณัฐิดา น่วมศรี ม. 4/8 2022-05-24 18:00:37 ผ่าน
16. 29692 นายธนโชติ ชุรีกรณ์ ม. 4/6 2022-05-24 18:01:49 ผ่าน
17. 29773 นายวรพล แสงเพลา ม. 4/7 2022-05-24 18:02:40 ผ่าน
18. 29703 นายอชิรวัฒน์ ประกอบวัฒน์ ม. 4/6 2022-05-24 18:04:19 ผ่าน
19. 29848 นายจารุวัฒน์ อ่อนระเบียบ ม. 4/7 2022-05-24 18:04:55 ผ่าน