fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ร้อง-เล่น ให้เป็นเรื่อง 2 ( ครูเพชรนภา ผาดผ่อง )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ร้อง-เล่น ให้เป็นเรื่อง 2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 31168 เด็กชายธนกฤติ เทศกิ่ม ม. 2/11 2022-05-24 18:06:32 ผ่าน
2. 31195 เด็กหญิงวาริน ดำนอก ม. 2/11 2022-05-24 18:59:04 ผ่าน
3. 31722 เด็กชายชยณัฐ มะลิวงษ์ ม. 1/10 2022-05-24 19:05:16 ผ่าน
4. 30732 เด็กชายภูวณัฏฐ์ วัฒนวชิราภรณ์ ม. 2/14 2022-05-24 19:05:22 ผ่าน
5. 31400 เด็กชายจิรโรจน์ชัย นพรัตน์ ม. 1/2 2022-05-24 19:06:04 ผ่าน
6. 31525 เด็กชายพัชรกันย์ มะลิวัลย์ ม. 1/5 2022-05-24 19:06:57 ผ่าน
7. 30747 เด็กหญิงพิมพิศา บริบูรณ์สามัคคี ม. 2/14 2022-05-24 19:10:32 ผ่าน
8. 31489 เด็กชายสรรเสริญ ทรัพย์มี ม. 1/4 2022-05-24 19:16:26 ผ่าน
9. 31716 เด็กชายกฤชพล สิงคร ม. 1/10 2022-05-24 19:24:32 ผ่าน
10. 31198 เด็กหญิงสุณิสา โสมี ม. 2/11 2022-05-24 19:44:06 ผ่าน
11. 31189 เด็กหญิงพวงชมพู บุญอาจ ม. 2/11 2022-05-24 19:45:43 ผ่าน
12. 31532 เด็กชายอมรวิชช์ สรรพพันธ ม. 1/5 2022-05-24 20:03:03 ผ่าน
13. 31527 เด็กชายมงคลศักดิ์ น้อยสุวรรณ์ ม. 1/5 2022-05-24 20:07:38 ผ่าน
14. 31526 เด็กชายพัชรพล บุญณีกิจ ม. 1/5 2022-05-24 20:25:14 ผ่าน
15. 31156 เด็กหญิงสุพิชญา ภู่วิเชียร ม. 2/10 2022-05-24 20:49:08 ผ่าน
16. 31170 เด็กชายปิยนัยน์ พฤกษาชาติเจริญ ม. 2/11 2022-05-24 21:27:28 ผ่าน
17. 31140 เด็กชายอัครวินท์ บังเกิดลาภ ม. 2/10 2022-05-24 21:34:28 ผ่าน
18. 30563 เด็กชายปุณญาฤทธิ์ มีบุญ ม. 3/10 2022-05-24 22:14:54 ผ่าน
19. 31059 เด็กชายสุพศิน สมทัด ม. 2/8 2022-05-25 07:21:34 ผ่าน
20. 31039 เด็กชายก้องภพ วิมล ม. 2/8 2022-05-25 07:25:30 ผ่าน
21. 31145 เด็กหญิงณิชา รู้ยิ่ง ม. 2/10 2022-05-27 14:55:31 ผ่าน
22. 31754 เด็กหญิงอภิสรา สินปรุ ม. 1/10 2022-05-31 08:09:11 ผ่าน